Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeet

Laurea tarkentaa 29.07.2020 annettuja linjauksia ja suosituksia. Nämä ovat voimassa toistaiseksi, sillä Laurea seuraa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia toimintansa turvallisuuden varmistamiseksi. Koronavirustilanne on muuttunut nopeasti ja nyt nähtävissä olevaan tartuntamäärien kasvuun vastataan seuraavasti.

Vuonna 2020 opintonsa aloittaneet tai aloittamassa olevat opiskelijat lähiopetukseen 

Laureassa halutaan ensisijaisesti turvata uusien opiskelijoiden opintojen alku kampuksilla. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan paitsi nyt syksyllä 2020 opintonsa aloittavia, myös tammikuussa 2020 opintonsa aloittaneita. Turvallinen opintojen alku lähiopetuksessa tarkoittaa käsi- ja yskimishygieniasta huolehtimisen lisäksi suu-nenäsuojien tarjoamista opiskelijoille opetuksen yhteydessä, jos turvaväleistä ei voida pitää kiinni.

Jotta kampuksille saadaan tarvittavaa väljyyttä, aikaisemmin opintonsa aloittaneiden kohdalla opinnot toteutetaan pääsääntöisesti etänä. Tästä muutoksesta opintojakson opettaja informoi opiskelijoitaan mahdollisimman pian, joten muista seurata LINKIN tiedotteita ja sähköpostiasi. Opintoihin kuuluvat työpajat ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan turvallisuusohjeita noudattaen kampuksilla. Lisäksi voidaan järjestää pienryhmätyöskentelyä. 

Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampuksille on vastuullinen yhteistyö. Se tarkoittaa, että kampuksille tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Kaikessa Laurean toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita. 

Laurean opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan Laureassa päivittäin. Johto kokoontuu viikoittain tilannekuvapalaveriin ja on valmiina tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen toiminnan takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Mahdollisista muutoksista viestitään tarpeen vaatiessa.  Korkeakoulun henkilöstön päivitetyt turvallisuusohjeet löytyvät organisaation Intrasta.

Sairaana tai oireisena ei tulla kampuksille

Sairaana tai oireisena ei Laurean kampuksille saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihygieniasta. Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa Laurean arjen rutiineita.  Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.  Lue lisää THL-sivuilta.

Riittävät turvavälit kaikessa toiminnassa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksilla. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä.  Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsidesiautomaatin kautta.

Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Palvelut kampuksilla

Kirjastot, opintotoimistot ja ServiceDesk palvelevat normaalisti kampuksilla ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistoissa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Opintopsykologit ja terveydenhoitajat vastaanottavat asiakkaitaan kampuksilla huomioiden toiminnassaan Laurean turvallisuusohjeistukset. 

Suojavarusteiden käyttö

Laurea tarjoaa suu-nenäsuojia korkeakouluyhteisön jäsenten käyttöön. Näitä maskeja tarjotaan opiskelijoille esimerkiksi työpajoissa, joissa toiminnan luonteen vuoksi turvavälistä ei voida pitää kiinni. Myös oman maskin käyttö on mahdollista. Lue lisää suojavarusteiden turvallisesta käytöstä LINKistä.

Riskiryhmään kuuluvat

Opiskelijat, jotka kuuluvat riskiryhmään, ilmoittavat siitä opintojakson opettajalle. Ilmoituksen jälkeen opettaja sopii opiskelijan kanssa opintojen suorittamisesta.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on Laureassa jo entisestään tehostettu. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina Laurean arjessa. Yhteiseksi tavoitteeksi suositellaan pintojen pyyhkimistä käytön jälkeen (esim. yhteiskäyttöiset tietokoneet kampuksilla). Tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja pintojen pyyhkimiseksi.

Ulkomaanmatkat opiskelijoiden osalta

Opiskelijavaihtoja ei toteuteta syyslukukauden aikana.
Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa Turvallisuuspalvelut yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.


Ulkomaan matkan jälkeen opiskelijaa pyydetään pidättäytymään kampukselle tulosta kahden viikon ajaksi. Opintojen suorittamisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.


Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään corona@laurea.fi kautta.

Tapahtumat kampuksilla

Vain välttämättömimmät tapahtumat voidaan järjestää kampuksilla. Jokainen tapahtumanjärjestäjä tekee jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ilmoituksen tapahtumasta tästä linkistä. Tapahtuman  järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää Turvallisuuspalvelut. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.


Lisätietoja sähköpostilla corona@laurea.fi