Siirry sisältöön

Digipoint kehittää nuorten työnhakijoiden työelämä- ja digitaitoja

Digipoint-hankkeessa tavoitteena työnhakijoiden työllistäminen tai ohjaaminen tutkinto-opiskelijoiksi.

Opetushallituksen mukaan vuoteen 2035 mennessä televiestinnän sekä ohjelmisto- ja tietopalveluiden pariin tarvitaan liki 20 000 uutta työntekijää. Tarve on erityisen suuri pääkaupunkiseudun yrityksissä. Näistä tehtävistä 43% vaatii ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen. Digipoint-hanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Osana ESR-rahoitteista Digipoint-hanketta Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä räätälöityä työelämätaitojen ja tietojenkäsittelyn opetusta yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien, sekä pääkaupunkiseudun työnantajien kanssa. Digipointin tavoitteena on kehittää digitaitoihin perustuvaa oppimissisältöä työttömille, joiden oppimisvalmiudet mahdollistavat ammattikorkeakoulussa opiskelun. Tarkoituksena on, että hankkeeseen osallistuvat pääsevät opintojen jälkeen työllistymään ohjelmisto- ja tietopalveluiden pariin.

Espoon osahankkeessa Laurean ja yritysten yhteiskehittämät tietojenkäsittelyn ja työelämätaitojen 25-30 opintopisteen laajuiset koulutuspaketit suunnataan yli 25-vuotiaille työnhakijoille, joilla on jo aiempi ylempi- tai alempi korkeakoulututkinto ja kiinnostus digitaalisuutta hyödyntäviin tehtäviin. Vantaalla puolestaan kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat toisen asteen opinnot suorittaneet nuoret, jotka opiskelevat heille räätälöityjen työelämätaito-opintojen lisäksi vapaavalintaisesti avoimen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opintoja.

Digitaitojen ohella paino työelämävalmiuksissa

Tietoteknisten valmiuksien ohessa työelämätaidot ja työelämän tuntemus. Opintoihin kuuluu kokonaisuus, jossa tunnistetaan ja sanoitetaan jo hankittua osaamista, pohditaan opiskelijalle mieluisia tulevaisuuden näkymiä sekä rakennetaan työkaluja johtaa itseään haluttuihin tavoitteisiin. Lisäksi molemmat kaupungit tukevat osallistujia opinnoissa edistymiseen tarjoamalla heille ryhmätilan ja henkilökohtaista ohjausta osana hanketta.

Molemmissa osahankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä Laurean avainkumppaniyritysten, että kaupunkien yritysverkostojen kanssa. Osallistujille suunnattujen opintojen tulee palvella yritysten osaamistarpeita, jotta palvelulupaus työelämä- ja työllistymisrelevanssista täyttyy. Espoon tapauksessa opiskelijoiden monitieteiset tiimit ratkovat yrityskumppaneiden heille määrittämiä todellisia tehtävätoimeksiantoja. Haastetta varten tiimit opiskelevat palvelumuotoilua sekä projektityöskentelyä ja toimeksiannon etenemistä ohjaavat yritysten edustajat. Sekä Espoon että Vantaan osahankkeissa opiskelijat osallistuvat yrityskumppanien kanssa kehitettävään ryhmämentorointiohjelmaan.

Digipoint-kaavio.jpg

Uusia opetussisältöjä myös perustutkinto- ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Osana Digipoint-hanketta Laurea kehittää omaa modulaarista, taitoperustaista verkko-opetustaan vastaamaan paremmin työelämän ja yritysten tarpeita. Suoraan tietojenkäsittelyyn liittyvien opintojen lisäksi on tarkoitus tuottaa täysin automatisoitu opiskelijan itsetuntemusta, oman osaamisen tunnistamista, tavoitteiden asettamista ja itsensä johtamista tukeva opintokokonaisuus. Kaikkia luotuja opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia on mahdollista tarjota hankkeen jälkeen myös Laurean perustutkinto-opiskelijoille, sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Digipoint-hanke käynnistyi vuoden 2020 huhtikuussa ja päättyy 31.12.2021. Hankkeessa tarkoitus kehittää toimintamalleja työllistymisen haasteisiin, tarjota mahdollisuus digialan koulutukseen sekä vastata digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin. Laurean lisäksi hankkeessa mukana ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Päätoteuttajana toimii Turun kaupunki.

 

Lisätietoja: