Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Verkko-opetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

YAMK-opiskelija Lumikki Hedman tutki verkko-opetuksen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijat työskentelevät It-luokassa.

Ammatillisen koulutuksen muutokset ovat saaneet paljon huomiota mediassa, ja useimmissa keskusteluissa koulutuksen laatu ja taso on ollut keskustelun keskiössä. Ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jonka pohjalta opiskelijoille voidaan luoda yksilölliset opintopolut. Tästä syystä ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjät joutuvat pohtimaan uudenlaisia tapoja toteuttaa koulutusta mahdollisimman tehokkaasti. Tässä kehittämistyössä perehdytään verkko-opetuksen mahdollisuuksiin ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämistyön tärkein tulos on ymmärrys verkko-opetuksen monimuotoisuudesta niin opiskelijan kuin opettajan näkökulmasta. Kehittämistyön kautta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää laajasti ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen monipuolistamisessa.

Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus on laaja kokonaisuus, jonka suunnittelemiseen tarvitaan aikaa. Kehittämistyön ensimmäisessä osuudessa keskityttiin kirjallisuus- ja artikkelilähteiden pohjalta rakentamaan toimivan verkko-opetuksen sisältöä. Keskeisenä tuloksena kehittämistyössä todettiin, että verkko-opetuksen kokonaisuuden tulee olla monimuotoinen. Verkko-opetuksessa keskeisenä osana on opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus sekä opiskelijan sisäistä motivaatiota ylläpitävät ja opiskelijan oppimista aktivoivat oppimistehtävät. Opiskelijan sisäistä motivaatiota voidaan ylläpitää opiskelijaa aktivoivilla videoilla, pellillisyyden elementeillä sekä Open Badge -merkkien saavuttamisella.

Tutkimuksellisessa osuudessa kehittämistyön avulla toteutettiin konkreettinen verkko-opetuksen kokonaisuus Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon opiskelijoille. Pilottiryhmän opiskelijoille toteutettiin kaksi erilaista sähköistä kyselyä. Ensimmäinen kysely toteutettiin ennen verkko-opintojen alkua. Kyselyn avulla kartoitettiin opiskelijoiden taustatietoja. Tutkimustuloksissa todettiin, että tausta-analyysi kysely on keskeisessä asemassa opintokokonaisuuden onnistumisessa. Kyselystä saatujen tietojen avulla verkko-opetuksesta vastaavan opettajan oli mahdollista keskittää ajankäyttö opiskelijoiden oppimisen kannalta keskeisiin kohtiin. Toinen pilottiryhmän kysely tehtiin opintokokonaisuuden jälkeen. Kyselyn tarkoituksena oli saada verkko-oppimisen alustan kehittämisen ideoita. Kyselyn avulla keskeiseksi kehittämisen kohteeksi saatiin sekä verkko-oppimisen alustan selkeä rakenne ja oppimistehtävien tarkat nimeämiset ja palautuspäivät.

Tutkimuksellisessa osuudessa kehittämistyön kohteena olevan Asiakkuuksien johtaminen -tutkinnon osan sisällön kehittämistä tehtiin yhdessä Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämän edustajien kanssa. Työelämän edustajille toteutettiin teemahaastattelut. Työelämältä saadun tutkimustiedon avulla opetuksessa painotetaan analyyseissa markkina- ja asiakasanalyyseihin, tunnuslukujen ymmärtämiseen, sidosryhmien monipuolisempaan yhteistyöhön sekä opiskelijan oman johtajuuden vahvistamiseen.

Kehittämistyön aihetta lähestyttiin konstruktiivisen tutkimuksen kautta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa käytännön ongelman selvittyä tietoa hankintaan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Tässä kehittämistyössä teoriaosuus kattaa monipuolisesti verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavat seikat. Kyselyjen ja teemahaastatteluiden kautta saatu tieto tukee hyvin teorian pohjalta luotua verkko-opetuksen alustaa, jonka toimivuus käytännössä testattiin.

Kehittämistyön on tehnyt Lumikki Hedman ja kehittämistyön toimeksiantaja on Omnian Hius- ja kauneudenhoitoalan opetusyksikkö. Kehittämistyö on tehty vuoden 2019 aikana.

Verkko-opetuksen kehittäminen hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnossa -opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Lumikki Hedman
Estenomi YAMK
puh. +358 40 735 3847