Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Suunnitelma virtuaalisesta vertaistukipalvelusta osaksi HUSin Terveyskylä-virtuaalisairaalahanketta

YAMK-opiskelija Anne Hirvosen opinnäytetyössä tarkasteltiin miten terveydenhuollon potilaat, läheiset ja ammattilaiset kokevat julkisen terveydenhuollon vertaistuen Suomessa.

Uutinen 10.12.2018

Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia miten terveydenhuollon potilaat, heidän läheisensä sekä terveydenhuollon ammattilaiset kokevat julkisen terveydenhuollon vertaistuen nykytilan Suomessa, sekä kerätä asiakkailta ja henkilöstöltä kehitysehdotuksia sekä suoraa palautetta, jonka avulla pystytään tuottamaan heitä paremmin palvelevaa vertaistukea. Tavoitteena on ollut paljastaa olemassa olevan vertaistuen sekä asiakkaiden odotusten välinen ero, sekä ideoida uusi palvelu, joka vastaa vertaistukea tarvitsevien todellisia tarpeita.

Kehitysprojekti tehtiin toimeksiantona Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kehitysosastolle. Tutkimusdata kerättiin Oikeusministeriön Otakantaa.fi-joukkoistamistyökalun avulla. Linkki kyselyyn lähetettiin kaikkiin Suomen potilasjärjestöihin. Työssä on hyödynnetty laadullista tutkimusta osana palvelumuotoilun prosessia.

Joukkoistamistyökalun kautta saatu palaute koostettiin yhteenvedoksi, jota käytettiin palvelumuotoilutyöpajassa ideoinnin lähteenä. Tavoitteena oli luoda ehdotus uudesta vertaistukimallista HUSin toteuttamaa jatkokehitystä varten. Virtuaalisen vertaistukipalvelun suunnitelma täyttää asiakkaiden toiveen palvelusta, joka on tavoitettavissa asuinpaikasta riippumatta. Suomen potilasjärjestöt ovat linkittyneet osaksi vertaistukipalvelua – kaikki tieto löytyy helposti yhdestä paikasta.

Avoimet keskusteluryhmät koettiin turvattomiksi. Valvottu virtuaalinen vertaistukiympäristö tuo turvallisuuden tunnetta. Asiakkaat toivoivat, että vertaistuen antajat ovat koulutettuja ammattilaisia. Tällä hetkellä vertaistuki pohjautuu Suomessa diagnoosiin. Vertaistukipalveluun luotiin hakukone, joka etsii sopivaa vertaistukea oireiden perusteella. Lääkärien käyttämä sanasto on monille potilaille vierasta kieltä. Sivusto sisältää terminologiapankin. Osa palveluista on avointa kaikille, osa vaatii kirjautumisen. Potilaat toivoivat kuulevansa myös selviytymistarinoita. Vertaistuki koettiin tärkeäksi, sillä vain toinen saman kokenut voi ymmärtää, mitä potilas käy tällä hetkellä läpi.
Vertaistuen testaus ja toteutus rajattiin lopputyön ulkopuolelle, sillä suunnitelman hyväksymisen jälkeen hanke siirtyi HUSin kehitysosaston hankkeeksi. HUS hankki rahoituksen ja kehitti Vertaistalon osaksi Terveyskylä-hanketta. Vertaistalo avattiin keväällä 2017: www.vertaistalo.fi. Jatkoin työskentelyä hankkeen parissa Vertaistalon ohjausryhmän jäsenenä.

OLKA ylläpitää ja kehittää Vertaistaloa yhdessä Suomen yliopistosairaaloiden ja potilasyhdistysten kanssa. Lisätietoja Vertaistalosta linkissä.

 

Lisätietoja:

Anne Hirvonen
Laurea AMK, Master’s Degree Programme in Services Innovation and Design
puh. +358 45 1171 600
email: anne_hirvonen1@hotmail.com