Siirry sisältöön

YAMK: Sosionomien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

YAMK-opiskelija Minna Kurlinin opinnäytetyössä tarkasteltiin sosionomien työelämässä kohtaamia eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisemista.

Uutinen 18.12.2018

Sosionomi eettisenä pohtijana


Opinnäytetyö liittyy ajankohtaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon murrokseen. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen tutkimiseksi sekä osaavan työvoiman varmistamiseksi tulevaisuudessa on käynnistetty COPE-hanke. Hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja sosiaali- ja terveystyön haasteisiin tutkimalla koulusta, johtamista, hallintoa, maahanmuuttajia työntekijöinä ja asiakkaina sekä digitalisaatiota.

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia sosionomien työelämässä kohtaamia eettisiä ongelmia sekä niiden ratkaisemista. Lähestymistapa tähän aiheeseen oli teorialähtöinen ja pyrki selvittämään minkälaisia ongelmia sosionomit työssään kohtaavat sekä miten he niitä ratkaisevat, lakiin tai ohjeistuksiin perustuen vai asiakkaan hyvinvointiin ja omiin eettisiin ja moraalisiin periaatteisiin perustuen. Opinnäytetyössä eettisiä ongelmia analysoitiin Warkin ja Krebsin (1996) arkielämän moraalidilemmaluokitusta sekä Lyonsin (1983) huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden etiikan luokittelurunkoa hyödyntäen.

Opinnäytetyö on osa COPE -hankkeen elinikäisen oppimisen teemaa. Kyselytutkimus suoritettiin vuosina 2016 ja 2017 opintojen alivaiheessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 143 sosiaali- ja terveysalan YAMK- tutkinnon ja lääkkeenmääräämiskoulutuksen opiskelijaa sekä liiketalouden opiskelijaa. Tähän opinnäytetyöhön valikoituivat 61 sosionomi YAMK-opiskelijaa. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jonka analysoinnissa hyödynnettiin teorialähtöistä aineiston analyysiä. 

Mitä tulokset kertoivat sosionomista eettisenä pohtijana?

Warkin ja Krebsin (1996) arkielämän moraaliongelmien luokkia ovat filosofinen dilemma, rikkomuksiin reagointi, houkutusten vastustaminen, sosiaalinen paine, lojaalisuusdilemma, toisten tarpeisiin vastaaminen, joiden lisäksi opinnäytetyössä löydettiin uutena luokkana säännön soveltaminen. Tulosten mukaan sosionomit kohtaavat työssään eniten Warkin ja Krebsin (1996) typologian antisosiaalisiin dilemmoihin lukeutuvaa rikkomuksin reagoinnin (25 %) sekä prososiaalisiin dilemmoihin kuuluvan toisten tarpeisiin vastaamisen dilemmoja (25 %).  Toisena analyysimenetelmänä oli käytössä Lyonsin (1983) oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon etiikan luokittelurunko. Luokittelu oli viisiportaista, huolenpito, painottunut huolenpitoon, yhtä paljon, painottunut oikeudenmukaisuuden etiikkaan sekä oikeudenmukaisuus. Tulosten mukaan sosionomien vastaukset painottuivat noudattamaan oikeudenmukaisuuden etiikan piirteitä (57 %).

Johtopäätökset ja kehittämisideat

Vastausten perusteella voidaan todeta, että sosionomit työskentelevät hyvin vaativalla työkentällä. Eettinen pohdinta kuuluu jokapäiväiseen työhön ja haastetta aiheuttavat eri toimialojen eettiset ohjeistukset, säännöt, ohjeistukset sekä lait kun ne yhdistyvät työntekijän omaan eettiseen sekä moraaliseen arvomaailmaan sekä ajatukseen asiakkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Päivittäinen moraalinen sekä eettinen pohdinta vaikuttaa osaltaan työssä jaksamiseen sekä työn kuormittavuuteen. Kuormittavuutta lisää myös se, että työntekijä saattaa joutua työskentelemään vastoin omia eettisiä näkemyksiään ja periaatteitaan. Kehittämisehdotuksina esitetään, että sosionomi amk tutkinnon suorittaville tehtäisiin myös tämän kaltainen kysely ja selvitettäisiin heidän valmiuksiaan eettiseen pohdintaan. Opinnäytetyön tulokset ovat myös hyödynnettävissä sekä sosiaalialan opinnoissa että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä.


Lisätietoja:

Minna Kurlin
Sosiaali- ja rikosseuraamusalan tutkiminen ja kehittäminen YAMK
puh. +358 44 576 2519