Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kehittämistyöntoimintamallin kehittämistä Pitäjänmäen asumispalveluyksikössä

Saija Vähäkuopuksen YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin asumispalveluyksikön henkilökunnan työryhmämuotoisen kehittämistyön toimintamallia.

Uutinen 8.11.2018

Kehittämistyö kuuluu kiinteästi sosiaalialan palveluntuottamiseen. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön henkilökunta laati kehittämistyön toimintamallin, jonka avulla työyhteisön tekemään kehittämistyötä tehostettiin ja käytänteitä yhtenäistettiin. Kehittämisprojektista jäi työyhteisölle käyttöön kirjallinen työryhmämuotoisen kehittämistyön manuaali.

Kehittämistyön yhtenäistäminen

Opinnäytetyönä toteutetun projektin aikana laadittiin työyhteisön tarpeita vastaava työryhmämuotoisen kehittämistyön toimintamalli, joka jalkautettiin käytäntöön. Projektin myötä työyhteisön kehittämistyötä kohtaan osoittama kiinnostus lisääntyi ja kehittämistyöryhmätyöskentely aktivoitui. Työyhteisöstä nousi kehittämistyön osalta esiin kolme pääteemaa: työryhmän perustaminen, työryhmien työskentely sekä työyhteisön merkitys työryhmätyöskentelyssä. Pääteemoja mukailevan kehittämistyön myötä laadittiin työyhteisölle kehittämistyönmalli, josta tehtiin myös asumispalveluyksikön kehittämistyötä tukeva kirjallinen manuaali.

Työryhmien perustamisessa vahvistettiin vapaaehtoisuutta sekä yhtenäistä mahdollisuutta työryhmiin osallistumisessa. Työryhmien työskentelylle laadittiin raamit, joiden puitteissa työryhmät toteuttavat kehittämistyötä. Työskentelylle asetettavat raamit tukevat työryhmiä etenkin toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Työryhmien yhtenäiset dokumentointi ja tiedotuksen toimintamalli tuo työryhmien tekemän kehittämistyön näkyväksi koko työyhteisölle.

Kehittämisprojektin myötä työyhteisössä tehtävä työryhmämuotoinen kehittämistyö aktivoitui ja tuli työyhteisölle näkyväksi. Innostus kehittämistyötä kohtaan lisääntyi ja aiemmin kehittämistyöryhmiin kuulumattomat työyhteisön jäsenet pääsivät osallistumaan toimintaan, mikä lisäsi työryhmien moniammatillisuutta sekä toi uusia näkökulmia.

Toimintamallin vakiinnuttaminen käytäntöön

Opinnäytetyöprojekti osoitti, että yhteisöllisen kehittämisen ja osallisuuden avulla on mahdollista luoda työyhteisölle yksilöllinen ja sen tarpeisiin sopiva kehittämistyön toimintamalli. Projektia varten perustettu työryhmä teki suunnitelmallisesti työtä toimintamallin vakiinnuttamiseksi käytäntöön, jolla vahvistettiin yhteisesti tehdyn kehittämistyön asemaa työyhteisössä. Kehittämistyön toimintamallin myötä asumispalveluyksikön kehittämistyön osaaminen saatiin käyttöön entistä paremmin. Lisäksi kehittämistyön työmäärää jaettiin tasaisemmin työyhteisön sisällä ja kaikki työyhteisön jäsenet pääsivät osallistumaan kehittämistyöryhmiin. Puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen tehty seurantakysely antoi viitteitä siitä, että kehittämistyön toimintamalli on vakiintunut työyhteisön käytäntöön.

Lisätietoja:

Saija Vähäkuopus
opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen, sosionomi YAMK
saijavahakuopus@gmail.com