Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Viestinnän yhteiskehittäminen - Case: Suomen Golfliitto

Viestinnän merkitys ei ole vähentynyt viime vuosina, vaan kyvystä viestiä yhä tehokkaammin on tullut entistäkin tärkeämpää. Palvelujen asiakaskeskeisen kehittämisen koulutusohjelmasta valmistuva YAMK-opiskelija Esa Hukkanen kehitti opinnäytetyössään Suomen Golfliiton seuraviestintää palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Uusien viestinnän toimintamallien avulla Golfliitto on helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä kokonaisuus.

Vastaanottajat mukaan kehitykseen

Golfliiton seuraviestinnän kehittämiseen keskittynyt opinnäytetyö tunnisti kyselyn ja työpajojen avulla kehityskohteita, joihin myös keksittiin toimivia ratkaisuja. Golfseuroissa ja -yhtiöissä palkattuina ja vapaaehtoisina toimivat golfalan ammattilaiset ideoivat ratkaisuehdotuksia ja uusia toimintamalleja Golfliiton ja golfyhteisöjen väliseen viestintään.

Opinnäytetyö pyrki löytämään keinoja, joiden avulla golfyhteisöt pystyisivät lähestymään Golfliittoa helpommin. Samalla etsittiin Golfliitolle tapoja tukea paremmin golfyhteisöjen toimintaa. Lisäksi opinnäytetyö selvitti, miten yhteiskehittämisen menetelmät soveltuvat viestinnän kehittämiseen. Opinnäytetyöprosessin aikana Golfliiton seuraviestinnässä tapahtui selkeää kehitystä, kun prosessin alussa saatu kouluarvosana Golfliiton seuraviestinnälle oli 7,2 ja prosessin lopussa 7,7.

Lopputulokset muistuttavat ihmisistä

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi viisi seurapersoonaa muistuttamaan, että golfyhteisöissä työskentelee ja toimii vapaaehtoisina erilaisia ihmisiä, jotka kaipaavat erilaista viestintää. Golfyhteisöjen edustajien ideoimien ratkaisujen pohjalta syntyi seuraviestinnän eri osa-alueisiin räätälöityjä tehtävälistoja, joiden avulla arjen viestintä helpottuu. Tehtävälistat tiivistettiin yhdeksi, yleiseksi seuraviestinnän huoneentauluksi, joka auttaa pitämään seurojen viestintätarpeet mielessä. Työssä esiteltäviä ohjeita voi soveltaa organisaatioiden viestinnässä yleisesti ja laajempia malleja voi kopioida samankaltaisesti rakentuneiden organisaatioiden ja yhteisöjen, kuten muiden urheilun lajiliittojen, toimintaan.

Golfliitto on kehittänyt toimintaansa seurojen tarpeet paremmin huomioivaksi. Golfliitossa tehty verkkosivuston uudistus, liiton toimistolle palkattu viestinnän ammattilainen, liiton työntekijöiden toimenkuvien selkiyttäminen ja vastikään perustettu golfyhteisöjen tukitiimi ovat kaikki hyviä esimerkkejä siitä, miten Golfliitto pystyy tukemaan golfyhteisöjä entistäkin paremmin ja olemaan läsnä näiden arjessa. Näiden teemojen tärkeys oli selkeästi tunnistettavissa myös opinnäytetyön aikana saaduissa kommenteissa.

Opinnäytetyössä tutkittiin viestinnän ja yhteiskehittämisen taustoja. Yhteiskehittämisen menetelmien käyttöä viestintätoimien kehittämisessä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Opinnäytetyö onnistui hyödyntämään yhteiskehittämisen menetelmiä viestinnän kehittämisessä ja osoittamaan, että yhteiskehittämisen moninaisista menetelmistä löytyy sopivia erilaisiin kehittämisprojekteihin.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Esa Hukkanen
opinnäytetyön tekijä
Palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen (YAMK)
puh. 040 845 6449