Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Vaikuttava harrastaminen – Mikä motivoi partion vapaaehtoistyöntekijöitä?

Joka kolmas suomalainen ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä. YAMK-opiskelija Katri Hietanen selvitti opinnäytetyössään, miksi niin moni tekee vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti työtä muiden hyväksi. Tavoitteena oli selvittää kohdelippukunnan vapaaehtoisten motivaatiotekijöitä. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että harrastuksensa kautta vapaaehtoiset henkilöt eivät koe tehtäviään ensisijaisesti auttamistyön näkökulmasta, vaikka toimisivat vaativissakin tehtävissä. Mitä on vaikuttava harrastaminen ja mikä motivoi vapaaehtoisia usein elämänmittaiseenkin työhön lasten ja nuorten parissa?

Tärkeimmät motivaatiotekijät

Kokemus yhteisöllisyydestä nousi tärkeimmäksi motivaatiota kuvaavaksi tekijäksi opinnäytetyössä, joka käsitteli vapaaehtoisuutta partiolippukunnassa. Yhteisöön kuuluminen merkitsee muun muassa hyväksytyksi tulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vapaaehtoiselle kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista sekä tehtävien valinnan että oman ajankäytön suhteen on kriittisen tärkeä tekijä tehtävään sitoutumiseen ja tehtävään palaamisen kannalta.

Partion kautta moni koki voivansa kehittää omia taitojaan ja haastaa itseään. Itsensä kehittäminen olikin toinen tärkeä motivaatiotekijä toimintaan aktiivisesti osallistuvilla. Johtajiston säännöllisesti toistuvilla haastatteluilla tai kyselyillä lippukunta saa näkemyksen johtajiston tilanteesta ja johtajisto puolestaan pääsee arvioimaan nykyisiä tehtäviään ja mahdollisia lippukunnassa auki olevia tehtäviä oman kehittymistarpeen mukaan.

Vaikuttava harrastaminen

Yhteisöltä saatu tuki ja vapaaehtoistyön osana toteutuva harrastustoiminta jopa häivyttivät vapaaehtoistyön tekemisen osuutta haastateltujen vapaaehtoisten kokemuksessa. Vapaaehtoistyö koettiin omaksi valinnaksi, josta sai paljon iloa, joka puolestaan korvasi nähdyn vaivan. Omat positiiviset kokemukset korostuivat tehtävän vaativuudesta riippumatta, yleensä jopa niin, että vaativimmat hommat, kuten ryhmänvetäminen, koettiin kaikista antoisimpana tehtävänä oman vapaaehtoistyön aikana. Harrastuksen kautta tapahtuvan vapaaehtoistyön kahta puolta kuvataan opinnäytetyössä käsitteellä vaikuttava harrastaminen. Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen nuoremmille oli usealle vapaaehtoiselle omaa vaivannäköä tärkeämpää.

Opinnäytetyön toteutus ja johtopäätökset

Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena kolmessa syklissä ja aineisto kerättiin monimenetelmäisesti. Aineiston keruun kartoittava vaihe toteutettiin haastatteluiden ja lomakekyselyn avulla ja syventävä vaihe sisälsi yhteiskehittämisen keinoin toteutetun työpajan. Aineiston ja erityisesti työpajan kehittämisvaiheessa saatujen tulosten perusteella lippukunnan toimintaa kehitettiin konkreettisesti esimerkiksi lisäämällä retkiä ja ottamalla johtajiston haastattelut toistuvaksi tavaksi. Opinnäytetyön tulokset hyödyttävät kohdelippukunnan lisäksi myös muita partiolippukuntia, kuten myös muita järjestöjä, joissa vapaaehtoistyön osuus on merkittävässä asemassa.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Katri Hietanen
opinnäytetyön tekijä
Yritykseen kasvuun johtaminen (YAMK)
puh. +358 50 346 3885