Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Uutta näkökulmaa strategiatyöhön arvolupauksen ja liiketoimintamallin muotoilun kautta

Suvi-Riikka Milordin koulutusyritykselle toteutettu opinnäytetyö tarkastelee yrityksen tapaa vastata toimintaympäristön muutoksiin arvolupauksen ja liiketoimintamallin muotoilun kautta.

Liiketalouden projekti

Suvi-Riikka Milordin käyttäytymistaloustiedettä ja liiketoiminnan kehittämistä yhdistävä opinnäytetyö on toteutettu strategiaansa uudistavalla koulutusyritykselle. Taustalla ovat yrityksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtumassa olevat muutokset, jotka edellyttävät strategian uudelleen määrittelyä.

Kehittämistyössä määritellyt arvolupaus ja liiketoimintamalli antavat yritykselle hyvän tietopohjan keskeisistä asiakassegmenteistä, toimintaympäristön muutoksista ja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Työn tuloksena tunnistettiin toimintaympäristön muutoksia ja uusia asiakasryhmiä. Päätöksenteon ilmiöistä, arvolupauksesta ja liiketoimintamallista syntyi uusi malli, jota yritys voi hyödyntää jatkossa strategisen päätöksenteon kehittämisessä.

Yhteistä näkemystä muotoiluprosessilla

Onnistuneen strategian pohjaksi tarvitaan laajaa ja syvällistä tietoa yrityksen toiminnasta. Sen myötä yrityksen johto voi muodostaa yhteisen ja riittävän monipuolisen näkemyksen suunnasta, jota kohti yritys kulkee.

Kohdeyrityksessä eri asiakassegmenteille luotavan arvon käsitteet ja muodot oli tarpeen määritellä ja luoda kokonaiskuva yrityksen liiketoimintamallista. Työskentelyn välineiksi valittiin Osterwalderin, Pigneurin ja Bernadan (2014) arvolupaus ja liiketoimintamalli canvas-pohjat. Ne mahdollistavat yhteisen, visuaalisen näkemyksen luomisen ja selkeydessään sopivat yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen parhaiten.

Arvolupaus ja liiketoimintamalli muotoiltiin työpajoissa, joissa käytettiin apuna Osterwalderin ym. (2014) kysymyslistoja mahdollisimman syvällisen ja asiakaskeskeisen ajattelun varmistamiseksi. Niiden muotoilussa näkyi viitteitä käyttäytymistieteelliseen ajatteluun ja se loi suuntaa työssä toteutetulle heuristiikkoja ja harhoja arvolupaukseen ja liiketoimintamalliin yhdistävälle mallille. Syvempää ymmärrystä toimintaympäristön muutoksista haettiin kolmen eri toimijatason haastatteluilla.

Työkalu päätöksenteon kehittämiseen

Opinnäytetyön tuloksena syntynyt malli yhdistää tunnistettuja päätöksenteon ilmiöitä arvolupauksen ja liiketoimintamallin muotoilun prosessiin. Malli tarjoaa mahdollisuuden yrityksen päätöksentekoprosessien kehittämiseen kasvattamalla ymmärrystä päätöksenteon ilmiöistä.

Jatkossa yrityksen on mahdollista testata ja uudelleen kehittää arvolupausta ja liiketoimintamallia asiakasryhmä- ja palvelukohtaisesti. Toteutetussa työssä luotiin ensimmäinen yhteinen näkemys, joka jalostuu seuraavien kehittämissyklien myötä. Kehittämistyön tuloksia ei sellaisenaan voi yleistää, mutta luotu uusi malli voi tuoda uusia näkökulmia lukijalle omaan tai yrityksen toimintaan hyödynnettäväksi.

Opinnäytetyön kohdeorganisaationa oli koulutusyritys CareeriaPlus, jossa tekijä toimii yksikön johtajana.

Opinnäytetyö on luettavissa THESEUS -palvelussa.

Lisätietoja

Suvi-Riikka Milord
opinnäytetyön tekijä
YAMK- Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
puh. 050 50 583 2442