Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Työnantajat tarvitsevat tiivistä tukea kouluttaessaan nuoria oppisopimuksella

YAMK-opiskelija Eija Willman opinnäytetyössä kävi ilmi, että työnantajat tarvitsevat oppisopimustoimijoiden tukea nuorten kouluttamiseen.

Aina ajankohtainen oppisopimuskoulutus

Nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymistä ehkäisevien toimintojen kehittäminen on jatkuvasti tärkeää sekä nuorten yhteiskuntaan sijoittumisen, syrjäytymisen ehkäisyn, että tulevaisuuden työvoimatarpeen varmistamisen näkökulmasta. Osana hallitusohjelman mukaista työllisyystoimien edistämistä ja osaamisen kehittämisen toteuttamista, panostetaan työllisyysministeriön mukaan tulevalla hallituskaudella muun muassa työelämälähtöisiin koulutusmalleihin. Työllisyys- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö aikovat asettaa työryhmän oppisopimusjärjestelmän kehittämiseksi, jotta se vastaisi paremmin nuorten ja työelämän tarpeita. Myös ammatillisen koulutuksen reformin myötä nuorten työelämässä tapahtuvaa oppimista, kuten oppisopimuskoulutusta, on haluttu lisätä entisestään.

Vantaan nuorisopalveluilla on pitkä kokemus nuorten tuetun oppisopimuskoulutuksen koordinoimisesta paikallisesti. Niin sanotulla Vantaan mallilla on saavutettu merkittäviä koulutuksesta ja työstä syrjäytymistä ehkäiseviä tuloksia, mutta valtakunnallisesti oppisopimuksesta ei olla saatu varteenotettavaa vaihtoehtoa tukea tarvitsevien nuorten koulutusväylänä. Opinnäytetyön tulosten perusteella on selvää, että jos työpaikoilla tapahtuvaa kouluttautumista halutaan lisätä, on työnantajia pystyttävä entistä paremmin tukemaan koulutus- ja ohjaustehtävässä.

Hyvillä tukipalveluilla on merkitystä

Eija Willmanin opinnäytetyössä selvitettiin millainen merkitys työpaikkojen esimiehille ja ohjaajille on sellaisilla tukipalveluilla, joita tarjoaa koulutuksen järjestäjän lisäksi ulkopuolinen taho, tässä tapauksessa nuorisopalvelut. Tarkoituksena oli myös kuulla, millaista tukea esimiehet ja työpaikkaohjaajat toivovat ja kokevat tarvitsevansa kouluttaessaan nuoria työpaikalla sekä pohtia yhdessä keinoja, joilla yhteistyötä voidaan tiivistää ja sujuvoittaa.

Tuloksista käy ilmi, että nuorten kouluttamiseen työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti ja oppisopimuskoulutuksen katsotaan tuettuna soveltuvan hyvin myös nuorille. Työnantajat kokivat kuitenkin tarvitsevansa tiivistä tukea oppisopimusverkostosta. Nuorisopalveluiden kautta sekä työnantajille, että nuorille tarjottu tuki oppisopimuksen aikana koettiin erittäin tärkeäksi, ja tuen merkitys korostui etenkin, jos työpaikalla ei ollut paljoa kokemusta nuorista oppisopimusopiskelijoista. Eri toimijoiden roolit prosessissa kaipaavat kuitenkin vielä selkeyttämistä. Työpaikoilla toivottiin myös, että erityisesti koulutuksen järjestäjän taholta olisi saatavilla nykyistä enemmän koulutusta ja perehdytystä. Varsinkin työpaikkaohjaajille tarjottavaa koulutusta tulisi tarkastella ja kehittää edelleen.

Tulosten valossa voidaan todeta, että hyvillä ja toimivilla tukipalveluilla on merkittävä rooli oppisopimusprosessissa. Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen vaatii toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta. Sen avulla huolehditaan nuoren opiskelijan ja työpaikan tuen tarpeista oppisopimusprosessissa, ja siitä, että kaikkien ääni tulee kuulluksi.

Vantaan nuorten tuetun oppisopimuksen malli on valtakunnallisesti noteerattu hyvänä sosiaalisena innovaationa ja paikallisena toimintatapana nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja nuorisotakuun toteuttamisessa. Tämän kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää sekä Vantaan mallin edelleen kehittämisessä että käynnissä olevassa valtakunnallisessa nuorten oppisopimustoiminnan suunnittelua ja kehittämistä koskevassa keskustelussa.

Opinnäytetyö luettavissa THESEUS-palvelussa.

Lisätietoja:

Eija Willman
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (YAMK)
eija.k.willman@laurea.student.fi
044 519 9778