Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Team Experience Design - Tiimikokemusta muotoilemalla tuloksekasta tiimityötä

Tiimityöskentely ja tiimin tuloksellisuus ovat tärkeitä menestystekijöitä tulevaisuuden työelämässä, sillä maailma tarvitsee oivaltavia ratkaisuja ja hyvin johdettua, moninaista taito- sekä ajattelupohjaa noiden ratkaisujen synnyttämiseksi. Opinnäytteen tarkoitus on ollut tuottaa oivalluksia tiimiyttämisen haasteista ja ratkaisuista muotoiluajattelun viitekehystä ja palvelumuotoilun välineitä hyödyntäen. Projektin pragmaattisena tuotoksena syntyi alustava tiimiyttämisen työkalupakki, joka on ryhmitelty hypoteettiseen tiimipolun vaiheeseen sekä haluttuun tiimin lopputulemaan perustuen. Teoriataustaa yhdistellen kehitettiin teoriakatsauksessa myös malli tiimistä, joka on synteesi mm. tiimiprosesseista (IPO) sekä systeemiajattelusta.

Tapauskonteksteina autonominen, moninainen ja eri organisaatioista integroitu tiimi

Tiimejä voidaan johtaa perinteisen keskitetysti tai autonomiaan ohjaten, toimintarakenteita ja tiimin oppimista tukien. Autonomisia rakenteita on alkanut muodostua vastauksena nopeutuneen kehityssyklin sekä tehokkuuden vaatimuksiin. Tutkimukseen valitut tapauskontekstit ovat hypoteettisia ja tälle ajalle relevantteja; edustaen kognitiivisesti diversifioitunutta tiimiä, kohti autonomiaa kehittyvää tiimiä sekä eri organisaatioista integroitua tiimiä.

Tutkimuksen tavoite

Projektin ensisijainen tavoite on ollut kehittää käytännönläheisiä tiimityön katalysoinnin välineitä sekä tiimityön kehittämisen suunnitteluperiaatteita. Toissijainen tavoite on ollut kokeilla muotoiluajattelua verrattain uudella alueella, johtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset ja teoriakatsaus voivat hyödyttää tiimien ohjaamisen ja kehittämisen kanssa työskenteleviä sekä tahoja, jotka rakentavat organisaatiorajat ylittäviä tilapäisiä tiimejä tai integroituja tiimejä organisaation transformaatiotilanteessa.

Tiimi kompleksisena systeeminä ja tiimiyttämisen tietoinen tukeminen

Tiimi on dynaaminen olio. Tiimityön tuloksellisuuteen ja sen jäsenten kokemukseen vaikuttaa syötteenä muun muassa tiimin jäsenten moninaiset ominaisuudet ja tunnetilat, autonomisuuden aste sekä tiimityön prosesseina työn ohjaaminen, toimintatavat ja kyky oppia ja eri tekijöiden yhteisvaikutuksena syntyvä tiimin jäsenten keskinäisen luottamuksen aste. Tiimiin voi vaikuttaa vahvasti ympäristötekijät kuten organisaation tukirakenteet ja kulttuuri sekä se, millaisessa kehitysvaiheessa tai situationaalisessa kontekstissa tiimi on. Haluttua tiimityön vaikuttavuutta (kuten luottamuksen rakentumista, tiimin yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista) voidaan lähestyä näistä eri vaikutustekijöistä käsin ja tietoisesti esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa tiimin jäsenten kokemukselle merkityksellisiä hetkiä.

Muotoiluajattelu tiimien kehittämisessä

Muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen tiimikokemuksen kehittämisessä tuo fokusta ja struktuuria sekä osallistaa ja parhaimmillaan sitouttaa yhteiskehittämisen keinoin eri sidosryhmät kehitysprojektiin. Toisiaan täydentävien tiimijäsenten selektoinnin kehittäminen tunnistettiin yhdeksi mielenkiintoiseksi jatkotutkimuskohteeksi.

Tutkimuksen toteutus

Teoriatausta nojautui tiimin kehittämisen ja tuloksellisuuden malleihin; laajentuen relevantiksi katsottuun tutkimukseen työntekijäkokemuksen, johtajuuden, itseohjautuvuuden, moninaisuuden johtamisen sekä systeemiajattelun osalta. Metodologiaksi on valittu kvalitatiivinen tapaustutkimus käyttäen palvelumuotoilun viitekehystä sekä soveltaen sen menetelmiä.

Opinnäytetyö on tehty Helsingissä 01/2018-12/2018. Tutustu työhön.

Lisätietoja:
Katja Kaihua
opinnäytetyön tekijä
Laurea Service Innovation and Design Programme
katja.kaihua@gmail.com
puh. +358 50 5577 571