Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Rekrytoinnin tehostamisella apua varhaiskasvatuksen työvoimapulaan

YAMK-opiskelijat selvittivät opinnäytetyössään, mitä ominaisuuksia varhaiskasvatuksen työntekijät arvostavat työpaikkaa valitessaan.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

YAMK-opiskelijat Laura Montonen ja Lotta Mäkinen selvittivät opinnäytetyössään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Norlandia päiväkotien työntekijöiden työnantajavalintaan ja mitä ominaisuuksia varhaiskasvatuksen työntekijät arvostavat työpaikkaa ja työnantajaa valitessaan.

Varhaiskasvatusalan paheneva työvoimapula on valtakunnallinen haaste, joka koskettaa sekä yksityistä että julkista varhaiskasvatussektoria. Laadukkaan varhaiskasvatuksen on useissa tutkimuksissa todettu olevan avain asemassa lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa ja toteutuessaan se tuottaa positiivisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Varhaiskasvatuksen positiivisten vaikutusten aikaansaaminen edellyttää henkilöstöltä pedagogista osaamista ja siksi on erityisen tärkeää, että varhaiskasvatuksen työtehtäviin saadaan koulutettua ja pätevää henkilöstöä.

Pätevän työvoiman vähentyessä, kilpailu työvoimasta kiristyy ja haastaa toimijoita kehittämään rekrytointiaan ja työantajamielikuvaansa. Laurean Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalanmuutoksessa -YAMK-koulutusohjelman opiskelijat Laura Montonen ja Lotta Mäkinen selvittivät opinnäytetyössään, kuinka Norlandia päiväkotien rekrytointia voitaisiin tehostaa, jotta pätevät varhaiskasvatuksen työntekijät saataisiin kiinnostumaan ja hakeutumaan töihin Norlandialle.

Norlandia päiväkodit on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen varhaiskasvatustoimija, jolla on Suomessa toimintaa yli 40 kunnassa. Norlandia päiväkodit työllistää noin 750 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja tarjoaa päivittäistä varhaiskasvatusta noin 3700 lapselle. Yhtiö on norjalaisomistuksessa ja sillä on pohjoismaiden lisäksi toimintaa myös Hollannissa, Saksassa ja Puolassa.

Varhaiskasvatuksen työntekijät arvostavat hyvää työilmapiiriä ja vaikuttamismahdollisuuksia

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, johon vastasivat Norlandian Suomessa työskentelevät työntekijät, jotka ovat tulleet yritykseen vuoden 2018 aikana tai sen jälkeen. Kyselyn tulosten pohjalta pidettiin vielä yhteiskehittämisen työpaja, johon osallistui Norlandian esihenkilöitä ja hallinnon väkeä.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että Norlandian työntekijät arvostavat työpaikkaa valitessaan eniten hyvää työilmapiiriä ja vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä. Myös mielekäs työnkuva ja vakituinen työsuhde lähellä kotia olivat tärkeitä elementtejä työpaikan valinnassa. Työnantajassa vastaajat arvostivat työantajan mahdollistamaa vapautta vaikuttaa oman työn sisältöön, työnantajan hyvää mainetta sekä työnantajan arvoja. Norlandia päiväkodeista kiinnostuttiin työnantajana ensisijaisesti maantieteellisen sijainnin, työpaikan tarpeen sekä rekrytointi-ilmoituksen takia. Norlandian valttikorteiksi suhteessa muihin toimijoihin vastaajat nimesivät arvot, kansainvälisyyden sekä Luonnossa kotonaan – päiväkodit. Huomion arvoista vastauksissa oli, etteivät palkka ja työsuhde-edut näyttäytyneet tärkeimpien kriteereiden joukossa työpaikkaa valitessa.

Yhteiskehittämisen työpaja toteutettiin kyselytutkimuksen vastausten pohjalta ja siinä keskityttiin kehittämään Norlandian rekrytointia ja markkinointia. Yhteiskehittämisen työpajasta saatu aineisto osoitti, että Norlandiaa kuvaavat parhaiten sanat joustava, innostava ja luotettava. Tuloksista voidaan päätellä, että Norlandian kannattaa hyödyntää näitä sanoja sekä rekrytointi-ilmoituksissa, että markkinoinnissa.

Koska varhaiskasvatuksen työvoimapula on valtakunnallinen haaste, voidaan kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia hyödyntää yleisesti myös muiden varhaiskasvatustoimijoiden keskuudessa. Lisäksi tulokset ovat yleistettävissä myös muille työvoimapulasta kärsiville ja matalapalkkaisille aloille. Tulokset osoittavat, etteivät palkka ja työsuhde-edut ole tärkeimmät kriteerit työpaikkaa valitessa, vaan työnantajat pystyvät kilpailemaan myös muilla elementeillä pätevistä työntekijöistä.

Tutustu opinnäytetyöhön Ilmapiiri, sijainti ja vaikuttamismahdollisuudet on se juttu – onhan teille Norlandia tuttu! Norlandia päiväkotien rekrytoinnin tehostaminen Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Laura Montonen ja Lotta Mäkinen
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, YAMK
laura.montonen5@hotmail.com
lotta.makinen@norlandia.com