Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Pedagogisen dokumentoinnin menetelmä osaksi varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjä

YAMK-opiskelija Mari Lehtisen opinnäytetyössä löytyi tarve varhaiskasvatuksen resurssien kasvattamiseen. Pedagogisen dokumentoinnin laadukas toteutuminen edellyttää investointeja erityisesti varhaiskasvattajien osaamisen kehittämiseen sekä kiireen vähentämiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänä on etsiä ja löytää tavat lapsen ja hänen huoltajiensa kuulemiseksi. Pedagoginen dokumentointi on lapsia ja heidän huoltajiaan osallistava varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä.

Osallisuuden edistäminen on yksi tärkeimmistä tämän hetken varhaiskasvatuksen painopisteistä. Pedagogista dokumentointia toteutetaan varhaiskasvatuksessa vaihtelevasti niin laadun kuin määränkin näkökulmasta. 

Kiire ja puutteet osaamisessa pedagogisen dokumentoinnin onnistumisen esteenä

Mari Lehtisen opinnäytetyön tavoitteena oli toimintatutkimuksellisia piirteitä sisältävän kehittämishankeen avulla kehittää pedagogisen dokumentoinnin osaamista ja juurruttaa sen käytäntöjä osaksi päiväkotien arkea. Yhdessä varhaiskasvattajien kanssa pyrittiin tunnistamaan, tukemaan ja kehittämään pedagogisessa dokumentoinnissa tarvittavaa osaamista. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia kehittämishankkeella oli pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen ja varhaiskasvattajien ammatillisuuteen.

Opinnäytetyö osoitti, että pedagogisen dokumentoinnin osaaminen ja käyttö vaihteli paljon varhaiskasvattajien ja varhaiskasvatustiimien välillä. Dokumentointi oli usein aikuisjohtoista ja ennalta suunnittelematonta. Dokumenttien käsittely jäi usein tekemättä. Pedagogisen dokumentoinnin toteutumisen merkittävimpiä esteitä olivat muun muassa jatkuva kiire ja puutteet varhaiskasvattajien osaamisessa sekä dokumentointivälineiden käytettävyydessä.

Kehittämishanke herätti varhaiskasvattajia pohtimaan oman työn suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen merkitystä. Pedagogisen dokumentoinnin määrä lisääntyi, työtavat monipuolistuivat ja laatu parani. Lasten ja perheiden osallisuus pedagogisen dokumentoinnin prosessin eri vaiheissa vahvistui.  Pedagogisen dokumentoinnin menetelmä tuli kaikkien varhaiskasvattajien käyttöön ja vakiintui osaksi päiväkotien arjen käytänteitä.

Opinnäytetyö osoittaa, että laadukkaasti toteutettu pedagoginen dokumentointi toimii yhtenä välineenä varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Jotta pedagogisen dokumentoinnin hyödyt konkretisoituvat, tulee sitä kuitenkin käyttää monipuolisesti. Jos dokumenttien käsittelyyn ei löydy aikaa tai sen avulla ei saada aikaan muutoksia ajattelussa ja toimintatavoissa, ei dokumenttien kokonaishyötyä saada irti.

Pedagogisen dokumentoinnin laadukas toteutuminen edellyttää investointeja erityisesti varhaiskasvattajien osaamisen kehittämiseen sekä kiireen vähentämiseen. Tarvitaan lisää resurssointia varhaiskasvatukseen, mikäli halutaan mahdollistaa sen pitkäjänteistä kehittämistä ja mahdollisuutta vastata olemassa olevien asetusten vaatimuksiin.

Opinnäytetyö luettavissa THESEUS-palvelussa.

Lisätietoja:

Mari Lehtinen
opinnäytetyön tekijä
sosionomi (YAMK)
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
p. 0405326508
mari.lehtinen@outlook.com