Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Mikä motivoi kosmetiikka-alan yrityksen henkilökuntaa?

YAMK-opiskelija Vivi Brandtin opinnäytetyössä tutkittiin motivaatioteorioita ja selvitettiin mitkä tekijät motivoivat kohdeyrityksen työntekijöitä, antaen kehitysehdotuksia jatkoa varten.

Uutinen 29.11.2018

Opinnäytetyön aiheena oli motivaation merkitys työelämässä, ja tutkimuksen kohteena oli kosmetiikka-alan maahantuontiyritys. Tarkoituksena oli selvittää mistä kohdeorganisaation henkilökunta motivoituu, ja miten henkilökuntaa voisi motivoida jatkossa paremmin. Tavoitteena oli auttaa kohdeorganisaatioita tietämään tarkasti mikä heidän henkilökuntaansa motivoi, ja antaa heille kehitysehdotukset jatkoa varten.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusmenetelmänä oli elektroninen kyselylomake, joka lähetettiin kohdeyrityksen 34:lle työntekijälle. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka motivoituneita kohdeyrityksen työntekijät ovat ja mitkä asiat heikentävät sekä parantavat heidän työmotivaatiota. Kyselyssä oli yhteensä 23 kysymystä, jotka muodostuivat monivalintakysymyksistä, avoimista kysymyksistä ja arviointiasteikkokysymyksestä. Vastausprosentti oli 47 %.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tulosten mukaan työntekijöiden motivaatiota parantavat varsinkin työn sisältö, joustot työsuhteessa sekä heidän mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Työntekijöiden motivaatiota heikentävät varsinkin liian suuri työmäärä, työn rutiininomaisuus ja se ettei urakehitykseen ole mahdollisuutta. Tulosten mukaan työntekijät voisivat olla motivoituneempia työssään mikäli yritys panostaisi erityisesti työntekijöiden omaehtoisuuteen, kiireen hallintaan, kehittymismahdollisuuksiin sekä arvostukseen ja sitoutumiseen. Henkilökunta toivoi myös selkeyttä toimenkuviin ja työtehtäviin, positiivista työilmapiiriä, houkuttelevaa palkkaa ja rahallista korvausta sekä parannusta palautteenantoon ja tiedonkulkuun.

Kehittämisehdotukset

Kehittämisehdotuksena on palkitsemisjärjestelmien kehittäminen sekä toimenkuvien selkeyttäminen. Monet työntekijät kokivat työtehtävät epäselviksi ja osalla tuntui olevan enemmän työmäärää kuin muilla. Oleellista olisi siis avata kaikkien työntekijöiden työtehtävät, jolloin nähdään työmäärä kokonaisuutena ja voidaan myös siirtää tai tuunata työtä tarpeen mukaan. Työn kierrättäminen voisi myös olla mahdollinen toimenpide, koska oli huomattavissa että osaa työntekijöistä nimenomaan nykyinen työtehtävä ei niinkään motivoi. Yritys voisi pohtia mikäli toinen tehtävä yrityksessä sopisi näille henkilöille paremmin, jolloin motivaatio voisi olla parempi myös eri tehtävässä. 

Jatkoa varten ehdotuksena on myös toistuvat, vuosittaiset motivaatiokyselyt, jolloin voidaan tutkia mikäli motivaatio on parantunut tai heikentynyt vuoden aikana. Näin kohdeyritys pysyy ajan tasalla ja tunnistaa mitkä tekijät motivoivat heidän henkilökuntaansa, sekä voivat tarttua myös ongelmakohtiin nopeammin.

 

Lisätietoja:

Vivi Brandt
Opinnäytetyön tekijä
YAMK Yrityksen kasvuun johtaminen
puh. +358 50 575 8711
vivi_brandt@hotmail.com