Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Alisuoriutuminen – Kyselylomake työelämään

Työntekijän alisuoriutuminen on haasteellinen ja monisäikeinen ilmiö. Nina Allosen ja Tanja karjalaisen opinnäytetyönään kehittämä kyselylomake on kattava ja tarpeellinen lisä kehityskeskusteluiden ohelle tunnistamaan työntekijöiden mahdollinen alisuoriutuminen. Kyselylomakkeen avulla myös työntekijän ääni tulee kuulluksi.

Muuttuva työelämä ja alisuoriutuminen

Nina Allosen ja Tanja karjalaisen opinnäytetyön aiheen valintaan vaikuttivat oleellisesti heidän havaintonsa muuttuvan ja hektisen työelämän luomasta työsuoritteiden yleisestä heikentymisestä ja uupumisen lisääntymisestä. Alisuoriutuminen ilmiönä koetaan vaikeasti lähestyttäväksi. Esimiestasolla puuttumiseen ja ehkäisyyn kaivataan tukea etenkin tilanteissa, joissa työntekijä suoriutuu työstä, mutta heikentymisen merkit ovat jo nähtävillä.

Alisuoriutumisen ilmiö on useiden ongelmien aiheuttaja ja sitä ennaltaehkäisemällä ja puuttumalla voidaan lisätä myös yrityksen tehokkuutta ja talouskasvua. Ennen kaikkea alisuoriutumiseen puuttumisella edistetään työntekijän omaa työhyvinvointia, työmotivaatiota ja mielekkyyttä työtehtäviä kohtaan.

Käytetyn aineiston pohjalta nousi tarve myös kehityskeskusteluiden laadukkaammalle sisällölle, jotta alisuoriutumisen tekijöitä voidaan tunnistaa.

Kehityskeskustelu

Kehityskeskusteluiden tärkeimmäksi osuudeksi katsotaan olevan esimiehen ja työntekijän luottamuksellinen ja vuorovaikutuksellinen keskustelu työntekijän henkilökohtaisista tavoitteista sekä työhön liittyvistä asioista. Keskusteluissa on tärkeää tunnistaa työntekijän vahvuuksia, toisaalta myös kehittämistarpeita ja antaa näille tukea, kannustusta ja selkeitä toimintatapoja. Työntekijät kaipaavat enemmän omista henkilökohtaisista tarpeista lähtevää keskustelua sekä kuulluksi tulemista. Koetaan, että työntekijän yksilöllisyyden ja ammatti-identiteetin huomioiminen jää organisaation yleisten strategiatavoitteiden ja käytössä olevan aikataulun jalkoihin.

Teoreettiseen viitekehykseen nojautuen voidaankin todeta, että puutteelliset tai tuloksettomat kehityskeskustelut eivät tuota työntekijälle eikä työnantajalle lisäarvoa. Huonolla tai vääränlaisella vuorovaikutuksella keskustelu johtaa siihen, ettei kehityssuunnitelmia synny, ne eivät tuota suunnittelua ja tavoitteita, eivätkä tue yksilön osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua.

Lomake kehityskeskustelun tueksi

Kehitetyn lomakkeen avulla esimiehen on kehityskeskusteluiden yhteydessä helpompi tunnistaa, havainnoida ja puuttua alisuorittamiseen. Esimies saa hyvän työkalun käyttöönsä keskustelun pohjaksi ja aikataulun puitteissa päästään helpommin käsiksi oleellisiin asioihin. Tätä kautta on helpompi tunnistaa ja havaita alisuoriutumisen riskejä sekä puuttua niihin yhteisillä toimilla. Lomake herättelee myös täyttäjää analysoimaan työtilannetta, työn tavoitteitaan, työmotivaatiota ja voimavaroja eli tekijöitä, joilla on todettu olevan vaikutusta alisuoriutumiselle. Työntekijä saa mahdollisuuden pohtia näitä teemoja ja luoda näin pohjaa tulevalle kehityskeskustelulle.

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyömme toteutettiin yhteistyöasiakasorganisaation kanssa ja heistä lähteneiden tarpeiden pohjalta. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena kehittämistyönä, jossa aineiston keruu tapahtui viiden asiakasorganisaation työntekijän pohjalta.

Opinnäytetyö luettavissa THESEUS -palvelussa.

Lisätiedot:

Nina Allonen
opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)
n.allonen@gmail.com
0407001377

Tanja Karjalainen
opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)
tanja.karjalainen@gmail.com
0451976111