Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yksinyrittäjät kohti unelmiaan ratkaisukeskeisen valmennuksen keinoin

Jaana Kemppainen kehitti opinnäytetyössään valmennuskokonaisuuden yksityisyrittäjille.

kaksi henkilöä työskentelee tietokoneella

YAMK-opiskelija Jaana Kemppainen suunnitteli ja testasi opinnäytetyössään ratkaisukeskeisen Kohti unelmia -valmennuskokonaisuuden yksinyrittäjien päämäärien ja visioiden työstämisen tueksi. Yksinyrittäjät kokivat valmennuksen konkretisoivan omia unelmiaan, lisäävän minäpystyvyyden kokemusta ja selkeyttävän suuntaa, jota kohti yrittäjä tahtoi kulkea. Tutkimus osoitti, että Kohti unelmia -valmennus on toimiva ratkaisu yksinyrittäjän suunnan selkeyttämisessä ja yksilöllisen polun tukemisessa.

Yrittäjyys on iso osa työn murrosta. Yrittäjistä suurin osa on yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjän työ on itsenäisempää mutta usein myös yksinäisempää kuin palkkatyössä olevien työ. Yksinyrittäjän oma hyvinvointi on yrityksen tärkein voimavara. Opinnäytetyö toteutettiin kesällä 2019 Uudellamaalla osana Voi hyvin -hanketta, jonka tarkoituksena oli vuosina 2018−19 luoda erilaisia yksinyrittäjien hyvinvointia tukevia alueellisia malleja yksinyrittäjien hyvinvoinnin tueksi. 

Opinnäytetyössä selvitettiin sitä, minkälaisia ovat yksinyrittäjien unelmat sekä kehitettiin, testattiin ja mallinnettiin Kohti unelmia -valmennus unelmien työstämiseksi. Lisäksi selvitettiin yksinyrittäjien kokemuksia valmennuksen toimivuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen mukaan yksinyrittäjien unelmat koskivat työtä ja vapaa-aikaa. Opinnäytetyöhön osallistuneet neljä yksinyrittäjää kokivat valmennuksen toimivan hyvänä reflektiivisenä tilana työstää omia unelmiaan. Yrittäjät kuvasivat unelmien konkretisoituneen, ja tavoitteellisuuden sekä itseluottamuksen lisääntyneen valmennuksen aikana. Lisäksi itsensä johtamisen strategiat, voimavarojen joustava käyttö ja sen myötä hyvinvointi näyttivät lisääntyneen valmennuksen myötä. Kohti unelmia -valmennus osoittautui toimivaksi menetelmäksi päämäärien selkeyttämisessä ja niitä kohti kulkemisen tukemisessa.

Kohti unelmia -valmennus sisälsi kaksi luovaa työpajaa sekä neljän kerran ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksen. Luovissa työpajoissa unelmista luotiin kuvallinen taulu. Visualisoidut unelmat toimivat valmennuksen pohjana, jossa ratkaisukeskeiselle valmennukselle tyypilliseen tapaan lähdettiin liikkeelle toivotusta tulevasta. Valmennuksissa unelmista muodostettiin selkeitä, tarkkoja ja konkreettisia tavoitteita, joita kohti opinnäytetyöntekijä yksinyrittäjiä valmennuksessa tuki valmentavalla vuorovaikutuksella. Kohti unelmia -valmennus on mallinnettu ja dokumentoitu siten, että sitä on mahdollista soveltaa jatkossa muidenkin yrittäjien ja ihmisten yksilöllisten polkujen tukemisessa.

Opinnäytetyö toteutettiin interventionistisena tutkimuksena, jossa yhdistyvät tutkimus, toiminnan kehittäminen ja yhteistoiminta. Interventiona toimineen valmennuksen jälkeen yrittäjien kokemuksia valmennuksesta ja koetusta muutoksesta selvitettiin kyselyillä. Tutkimusaineistona toimivat kyselyn lisäksi tarkasti dokumentoidut muistiinpanot valmennuksista, jotka tukivat kyselyaineistoa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti teemoittelemalla. 

Tutustu Kohti unelmia −valmennus yksinyrittäjien kehitysinterventiona -opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Jaana Kemppainen 
Sosionomi (YAMK), Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa 
jaana.kemppainen(at)student.laurea.fi