Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yhteiskehittämisestä etua kulttuurimatkailulle

Elsa Mäki-Reinikan opinnäytetyön tuloksena oli kehittäjäfoorumi kulttuuri- ja matkailualan toimijoille.

Kulttuurimatkailu kaipaa kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden yhteistyötä kehittyäkseen. Laurean englanninkielisen Service Innovation and Design YAMK -koulutuksen opiskelija Elsa Mäki-Reinikan muotoilema arvon yhteiskehittämisalusta luo edellytykset eri alojen väliselle yhteistyölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella kehittäjäfoorumikonsepti, jolla mahdollistetaan eri alojen toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumit

Tuoreessa opinnäytetyössä Mäki-Reinikka kuvailee, miten alueellisia kulttuuri- ja matkailualan toimijoita voidaan tuoda yhteen kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumeiden avulla. Opinnäytetyön tilaajana oli Cultural Tourism for City Breakers -hanke. Tuloksena esitetään kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumikonsepti. Kehittäjäfoorumeita pilotoitiin Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä tammi-toukokuussa 2019. Tuloksiin päästiin palvelumuotoilun teorioita ja menetelmiä hyödyntäen, asiakaskeskeisyys edellä.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumit suunniteltiin arvon yhteiskehittämisalustoiksi eli tapahtumiksi, joissa toimijat jakavat osaamistaan, ideoitaan ja resurssejaan. Opinnäytetyössä kuvataan myös kulttuurimatkailuverkoston aktivoinnin edellytyksiä, mahdollistavia tekijöitä ja esteitä sekä analysoidaan tapahtumien tuottamaa arvoa. Tutkimustulokset pohjautuvat mm. haastatteluissa ja palautelomakkeissa saatuihin tietoihin.

Mäki-Reinikka esittää verkoston aktivoinnin ehdoiksi kulttuurimatkailutoimijoiden läsnäolon ja osallistumisen kehittäjäfoorumitapahtumiin. Alustan haasteet yhteiskehittämiselle, kuten vähäiset resurssit ja tuen puute, on myös huomioitu.

Alusta yhteistyölle, oppimiselle ja dialogille

Opinnäytetyön mukaan kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumit onnistuivat aktivoimaan kehittäjäverkoston, sillä paikalle saapui monipuolinen osallistujakunta sekä kulttuuri- että matkailualojen toimijoita. Tutkimuksessa esitetään, että valmis kehittäjäfoorumikonsepti tuottaa lisäarvoa toimijatasolla, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Konsepti heijastaa vahvasti kulttuurimatkailutoimijoiden alueellisia tarpeita tarjoamalla alustan yhteistyölle. Kehittäjäfoorumit kasvattavat verkostoitumismahdollisuuksia ja toimivat alustoina oppimiselle ja dialogin rakentamiselle.

Tietoperustaosuudessa tuodaan esille, miten tapahtumat tuottavat lisäarvoa olemalla elämyksellisiä ja interaktiivisia alustoja, jotka mahdollistavat oppimisen ja verkostoitumisen. Tapahtumat nähdään palveluina ja arvon yhteiskehittämisen alustoina. Kehittäjäfoorumit toimivat skaalautuvina ja niitä voidaan muokata erilaisiin tarpeisiin. 

Ammattikorkeakoulut tärkeään rooliin

Toiminnan koordinointivastuu on aikaisemmin ollut alueellisesti sirpaleista. Tähän haasteeseen Mäki-Reinikka tarjoaa ratkaisuksi verkoston integraattorin roolin, joka mahdollistaa kehittäjäfoorumeiden organisoinnin.

Ammattikorkeakoulujen rooli verkoston integraattoreina korostuu konseptissa. Kehittämisehdotuksena esitetään, että ammattikorkeakoulut voivat jatkossa ottaa vahvemman roolin kulttuurimatkailun kehittämisessä ja tarjota yhteistyöalustoja opiskelijoilleen jo opiskeluaikoina. Opinnäytetyössä annetaan myös vaihtoehtoja amk-vetoiselle toiminnalle.

Kehittäjäfoorumeille toivotaan jatkoa

Kulttuurimatkailutoimijat toivovat kehittäjäfoorumeille jatkoa. Rahoituksen varmistuminen olisi tärkeätä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Jatkotutkimusaiheena olisi kiinnostava tutkia, miten toiminta voi jatkua esimerkiksi virtuaalisella tapahtuma-alustalla.

Tuloksia voidaan laajasti hyödyntää mm. henkilöstön kehittämisen hankkeissa, joissa pyritään nopeuttamaan eri alojen välistä yhteistyötä, kasvattamaan toimintaedellytyksiä uusien kumppaneiden kanssa sekä laajentamaan alojen välistä ymmärrystä.

Tutustu Elsa Mäki-Reinikan opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Elsa Mäki-Reinikka
Opinnäytetyön tekijä
Service Innovation and Design, YAMK
+358504387176