Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yhteiskehittämisen edut liiketoiminnalle ja niiden tehokas viestiminen kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittäville pk-yrityksille

Suvi Seikkulan opinnäytetyössä tarjotaan konseptia, jonka pohjalta on mahdollista luoda räätälöity malli yhteiskehittämisestä viestimiseen.

Kuvituskuva

Yhteiskehittämisen edut liiketoiminnalle riippuvat haasteista, tavoitteista ja muista yrityskohtaisista tekijöistä. Siksi tehokkaan viestimisen näistä eduista on oltava räätälöityä. Palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen opiskelija Suvi Seikkula tutkii opinnäytetyössään, miten työssä kehitetyn konseptin pohjalta voidaan luoda räätälöity malli yhteiskehittämisestä viestimiseen.

Viestinnällä voidaan tehostaa yhteiskehittämistä

Kiertotalous on keskeisessä roolissa ympäristöä kuormittavan kulutuksen hillitsemisessä. Kiertotalouden liiketoimintamalleja kehitettäessä on otettava huomioon yritysten muodostamat ekosysteemit ja sen muutoksen haasteet, joka tarvitaan siirryttäessä perinteisestä lineaarisesta talousjärjestelmästä kiertotalouteen. Yhteiskehittämisellä voidaan tukea tätä prosessia.

CIRC4Life on Euroopan Unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmalta rahoituksensa saava hanke, jossa kehitetään kiertotalouden liiketoimintamalleja. Hankkeen yhteiskehittämiseen liittyvän viestinnän tehostamiseksi kehitettiin opinnäytetyöhön liittyvässä kehittämisprojektissa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen konsepti modulaariselle työkalulle, jonka avulla yhteiskehittämisen eduista voidaan viestiä tehokkaasti kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittäville tai niiden kehittämistä harkitseville pienille ja keskisuurille yrityksille. Konsepti on modulaarisen ja räätälöitävissä olevan sisältönsä ansiosta muokattavissa myös muunlaisiin viestinnällisiin tarpeisiin.

Yhteiskehittämisellä tuetaan liiketoimintaa

Laadullisin menetelmin suoritetussa tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteiskehittämisen edut riippuvat vahvasti yrityskohtaisista tekijöistä, jollaisia voivat olla esimerkiksi yrityksen yhteiskehittämiseen liittyvät tavoitteet, innovaatiotoimintaan liittyvät haasteet, käytettävissä olevat resurssit ja aiheeseen perehtyneisyys. Edut voivat olla myös riippuvaisia toisistaan, siten että jonkin edun toteutuminen edellyttää toisen edun toteutumista ensin. Siksi yhteiskehittämisestä viestimisen on oltava viestinnän kohteen lähtökohdista käsin räätälöitävissä.

Yhteiskehittäminen voi tarjota tehokkaan työkalun tukemaan liiketoiminnan kehittämistä kiertotalouden kontekstissa. Yritykset on kuitenkin tehtävä paremmin tietoisiksi yhteiskehittämisen eduista liiketoiminnalle, joita tulisi myös tarkastella vahvemmin nimenomaan liiketoiminnan ja sen toimintalogiikan näkökulmasta. Tarkastelussa tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota vuorovaikutukseen liiketoiminnan ekosysteemeissä ja tapoihin, joilla yhteiskehittäminen voidaan ottaa osaksi koko organisaation toimintaa.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Suvi Seikkula
Palvelumuotoilu (YAMK)
puh. +358405156407