Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Perehdytys ja tuki auttavat vapaaehtoistyöntekijää paperittomien terveydenhuollossa

YAMK-opiskelijat Heini Kavonius ja Jonna Kotikumpu tutkivat opinnäytetyössään vapaaehtoistyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vapaaehtoistyön prosessia Helsingin Global Clinicillä. Tuloksista nousee esiin erityisesti vapaaehtoistyön koordinoinnin merkitys, henkilökohtaisen motivaation sekä hyvän yhteishengen tärkeys. Opinnäytetyön tuloksien pohjalta laadittiin suositukset vapaaehtoistyön kehittämistä varten.

Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat sairaanhoitaja Heini Kavonius ja terveydenhoitaja Jonna Kotikumpu tutkivat opinnäytetyössään vapaaehtoistyötä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia vapaaehtoisuudesta.

Vapaaehtoistyön ympäristönä tässä opinnäytetyössä toimi Global Clinic Helsinki, joka tarjoaa pääkaupunkiseudun paperittomille terveyspalveluita sekä ohjausta ja neuvontaa. Klinikka toimii pääasiassa vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattilaisten voimin. Opinnäytetyö tehtiin PapeTe-työlle, jonka toiminta on Global Clinicin ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n yhteistä. PapeTe-työn tavoitteena on mahdollistaa ja tukea paperittomien henkilöiden hoitoon pääsyä, sekä tiedottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia paperittomien terveyspalveluista.

Sitoutuminen vapaaehtoistyön haasteena

Sitoutuminen ja sitouttaminen näyttäytyvät haasteena vapaaehtoistyössä. Sitoutumisen taustalla tärkeänä tekijänä pidetään vapaaehtoisen omaa, henkilökohtaista motivaatiota kyseistä vapaaehtoistyötä kohtaan.

Uusien vapaaehtoisten houkuttelu ilman heidän omaa kiinnostustaan nähtiin turhana, sillä motivoitumaton vapaaehtoinen ei sitoudu toimintaan. Hyvä perehdytys ja riittävä tuki erityisesti vapaaehtoistyötä aloittaessa ovat oleellisia asioita vapaaehtoistyöhön sitouttamisessa. Hyvä yhteishenki ja toimiva tiimityö ovat omiaan lisäämään vapaaehtoisten sitoutumista.

PapeTe-työ koetaan tärkeäksi

PapeTe-työn ja sen suunnittelijan rooli korostuvat Global Clinicin vapaaehtoisten kokemuksissa. Suunnittelijan merkitys on suuri vapaaehtoistyön käytännön järjestelyissä, vapaaehtoisten tukemisessa ja vaikuttamistyössä. Suunnittelijan työpanos vapauttaa vapaaehtoiset keskittymään terveydenhuollon tehtäviin. PapeTe-työ paperittomien terveyden edistämisessä koetaan merkityksellisenä. PapeTe-työn ja Global Clinicin vapaaehtoisten yhteisenä tavoitteena on, että Global Cliniciä ei tulevaisuudessa enää tarvita.

Opinnäytetyön tuloksien pohjalta luodut suositukset liittyvät vapaaehtoisten perehdytyspolun kehittämiseen, yhteisten ohjeiden luomiseen ja selkeyttämiseen sekä työnohjauksen ja mentoroinnin hyödyntämiseen. Suosituksia on mahdollista soveltaa myös muissa vapaaehtoistyön ympäristöissä.

Laadullinen opinnäytetyö toteutettiin haastattelemalla viittä terveydenhuollon ammattilaista, jotka tekevät vapaaehtoistyötä Global Clinicillä. Opinnäytetyön toiminnallinen osa toteutettiin kevätlukukaudella 2019.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa.

Lisätietoja:

Heini Kavonius ja Jonna Kotikumpu
Opinnäytetyön tekijät
Master’s Degree Programme in Global Development and Management in Health Care