Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Uusi tehovalvontayksikkö osoittanut tarpeellisuutensa Uudessa lastensairaalassa

Jenni Ihalaisen ja Taru Valkaman opinnäytetyössä tarkasteltiin uuden lasten tehovalvontayksikön vaikutuksia Uudessa lastensairaalassa.

Tammikuussa 2019 perustettu lasten tehovalvontayksikkö Laakso mahdollistaa joustavamman ja tehokkaamman hoidon sekä potilaiden sijoittumisen hoitoisuuteen nähden oikeaan paikkaan. Yksikkö sujuvoittaa samalla koko Uuden lastensairaalan potilasvirtaa.

Kehittämistyön tausta

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen -YAMK-koulutuksessa Laureassa opiskelevien Jenni Ihalaisen ja Taru Valkaman kehittämistyössä tarkasteltiin uuden lasten tehovalvontayksikön vaikutuksia Uudessa lastensairaalassa. Tutkimus- ja kehittämisympäristönä oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva Uusi Lastensairaala ja siellä toimiva Lasten tehovalvontayksikkö Laakso. Tavoitteena oli arvioida tehovalvontayksikköä ja saatujen tulosten pohjalta kehittää sekä uudistaa yksikön toimintaa.

Tehovalvontayksikön vaikutukset

Tehovalvontayksikkö Laaksossa hoidettiin vuoden 2019 aikana yhteensä 497 potilasta. Hoitopäiviä yksikön potilailla oli kyseisen vuoden aikana yhteensä 1516. Tehovalvonnassa on hoidettu selkeästi eniten lapsia sydän- ja elinsiirto- sekä lastenkirurgian erikoisaloilta. Infektiosairaudet erikoisalana oli kolmanneksi yleisin. Tämä selittyy sillä, että infektiokaudella tehovalvontayksikkö oli allokoitu RS-viruspotilaiden hoitoon.

Kyselyn tulosten perusteella tehovalvontayksikön positiivisiksi vaikutuksiksi Uudessa lastensairaalassa nousivat: joustavampi ja tehokkaampi hoito, potilaiden sijoittuminen hoitoisuuteen nähden oikeaan paikkaan sekä sujuvampi potilasvirta. Tehovalvontayksikön haasteiksi taas nähtiin tilojen rajallisuuteen liittyvät ongelmat sekä nykyisen resurssointimallin vaikutukset. Tehovalvonnan toiminnan kehittämistarpeiksi nähtiin yksikön henkilökunnan vakinaistaminen, henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja infektiopotilaiden tehovalvontatasoisen hoidon kehittäminen.

Tutkimusmenetelmä

Työ toteutettiin monimenetelmätutkimuksena (mix method), jossa yhdistettiin laadullista ja määrällistä tut-kimusmenetelmää. Laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän yhdistelmällä voidaan tuottaa tutkimukselle lisäarvoa ja uusia näkökulmia. Määrällinen aineisto kerättiin HUS:n tietokannoista ja laadullinen aineisto kerättiin esimiehille ja yksiköiden lääkäreille suunnatun kyselyn avulla.

Kehittämisaiheet

Tulosten pohjalta tehovalvontayksikössä kehitettäviksi aiheiksi nousivat resurssien uudelleen tarkastelu, potilasvirran kehittäminen sekä infektiopotilaiden tehovalvontatasoisen hoidon kehittäminen.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa.

Lisätietoja:

Jenni Ihalainen           
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)       
jennieveliinan@gmail.com, puh. +358 40 567 1805

Taru Valkama
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)
taru_valkama@hotmail.com, puh.+358 40 573 1337