Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Uusi koulutusmalli lisää mielenterveysosaamista äitiysneuvolassa

Anna Laaksonen ja Tiina Mettälä kehittivät YAMK-opinnäytetyönään koulutusmallin raskaudenaikaisesta masennuksesta ja ahdistuksesta.

Raskaudenaikaiset mielenterveyspalvelut ovat vastuussa raskaana olevan terveyden lisäksi myös syntymättömästä lapsesta. Näin ollen terveydenhuollon ammattilaisten on olennaista osata tunnistaa ne raskaana olevat, joilla on kohonnut riski sairastua masennukseen tai ahdistukseen. Koska Suomessa ei toistaiseksi ole perinataaliajan (raskausviikko 22 – 7 vuorokautta synnytyksen jälkeen) psykiatrian erikoisalaa, tulee neuvolaterveydenhoitajien tietoisuutta, osaamista ja koulutusta lisätä raskauden aikaisesta masennuksesta ja ahdistuksesta.

Laurean Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijat Anna Laaksonen ja Tiina Mettälä kehittivät opinnäytetyönään koulutusmallin raskaudenaikaisesta masennuksesta ja ahdistuksesta. Koulutusmalli keskittyy raskauden aikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja hoitoon äitiysneuvolassa. Kehitetty koulutusmalli vastaa tutkimuksissa ja työelämässä esiin tulleeseen tarpeeseen perinataaliajan psykiatrisesta osaamisesta.

Koulutusmalli raskaudenaikaisesta masennuksesta ja ahdistuksesta

Kehittämistyön tuloksena syntyi koulutusmalli ”Raskaudenaikainen masennus ja ahdistus: Tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja hoitaminen äitiysneuvolassa”. Koulutusmalli on tarkoitettu hyödynnettäväksi niin neuvolan terveydenhoitajien kuin terveydenhoitajaopiskelijoiden koulutuksessa. Koulutusmalli on manuaali-muotoinen ja sen materiaali on Creative Common 4.0 lisenssin alaista.

Koulutusmalli sisältää seitsemän pääteemaa, joista jokainen sisältää teeman mukaista teoriatietoa, valmiita dioja kouluttajalle, tehtäviä koulutukseen osallistujille sekä lisätietoa kouluttajille. Teemoissa käsitellään puheeksi ottamisen, tunnistamisen ja hoitamisen lisäksi myös asiakkaan kohtaamista ja terveydenhoitajan hyvinvointia käsitteleviä asioita.

Koulutusmallia on mahdollisuus hyödyntää muun muassa asiaan perehtynyt alan asiantuntija, esimies tai korkeakouluopettaja. Vaikka koulutusmalli käsittelee raskauden aikaista masennusta ja ahdistusta, on sitä mahdollisuus hyödyntää soveltuvin osin myös esimerkiksi synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja hoitamisessa.

Koulutusmalli oli yhteiskehittämisen tulos

Koulutusmallin perustana ovat ne alan asiantuntijoiden tuottamat osaamisen alueet, joissa neuvolaterveydenhoitajilla koettiin olevan eniten kehitettävää. Nämä pääteemat kehitettiin sähköisessä yhteiskehittämispajassa. Sähköisen yhteiskehittämispajaan osallistuivat opinnäytetyön tekijöiden lisäksi edustajat MIELI Suomen mielenterveys ry:stä ja Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry:stä sekä kaksi psykiatrista osaamista omaavaa neuvolan terveydenhoitajaa.

Asiantuntijoiden esiin nostamien teemojen lisäksi koulutusmalli pohjautuu alan tutkimus- ja teoriatietoon. Opinnäytetyö ja koulutusmallin kehittäminen olivat osa Co-creation Orchestration -hanketta (CCO-hanke). CCO-hanke on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen kolmivuotinen hanke.

Tutustu Anna Laaksosen ja Tiina Mettälän opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Anna Laaksonen ja Tiina Mettälä
Opinnäytetyön tekijät
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
a1.ala@hotmail.com
tiina.a.mettala@gmail.com