Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Toisen asteen ammatilliset opiskelijat toivovat yksilöllistä ohjausta

Sara Mikkosen YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin opiskelijalähtöisempää ohjausta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Laurean Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijan Sara Mikkosen  opinnäytetyössä kehitettiin opiskelijalähtöisempää ohjausta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijalähtöisellä ohjauksella voidaan vaikuttaa opiskelijan opintoihin kiinnittymiseen ja opintojen etenemiseen, todettiin opinnäytetyössä. Kehittämistyön tuloksena syntyi ohjauksellinen verkkosivusto toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Tuloksissa saatiin esille opiskelijan kokemus

Opinnäytetyön tulosten perusteella opiskelijat arvostavat ja haluavat yksilöllistä ohjausta. Opiskelijat kokevat yksilöllisen ohjauksen olevan yhteydessä opintojensa etenemiseen. Opiskelijoiden mielestä yksilöllisen ohjauksen avulla on helpompi ymmärtää opiskelulle asetettuja tavoitteita ja suunnitella omaa toimintaansa myös ohjaustilanteen ulkopuolella. Myös opettajat tunnistavat yksilöllisen ohjauksen tärkeyden ja kantavatkin huolta resurssien riittävyydestä sen toteutumiseksi.

Opiskelijalähtöinen ohjaus tarkoittaa opiskelijan osallistamista ohjaustilanteeseen ja omien opintojensa suunnittelemiseen. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää ja sisäistää opiskelulle asetettuja tavoitteita. Ohjaustilanteen vuorovaikutuksella on oleellinen merkitys onnistuneen ohjauksen kannalta, ja opiskelijat odottavat opettajalta kannustavaa ja ystävällistä ohjausta. Opinnäytetyössä kehitettyä verkkosivustoa voidaan käyttää opiskelijalähtöisen ohjauksen tukena ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa.

Ohjauksellinen verkkosivusto kulkee aina mukana

Ohjaukselliselle verkkosivustolle koottiin laajasti informaatiota ammatillisessa koulutuksessa opiskelun käytänteistä. Sivustolle kehitettiin ammatillisen koulutuksen sanasto ja kuvattiin erilaisia opiskeluun liittyviä prosesseja opiskelijan näkökulmasta. Sisällön rakentamisessa keskityttiin toimivaan jäsentelyyn ja selkeään ulkoasuun sekä ymmärrettävään tekstiin.

Verkkosivuston kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota sen käytettävyyteen mobiililaitteilla. Opiskelijat käyttävät internetiä tavallisesti puhelimella, joten sivustoa on vaivatonta käyttää missä ja milloin tahansa. Tulevaisuudessa sivustoa voidaan kehittää lisäämällä sivustolle interaktiivista sisältöä. Verkkosivustoa voidaan käyttää toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa alasta riippumatta, koska sivuston sisältö on muokattavissa alakohtaisesti.

Opinnäytetyössä opiskelijan näkökulmaa selvitettiin kyselyn ja haastatteluiden avulla. Nämä menetelmät sopivat hyvin ihmisten kokemusten ja näkemysten selvittämiseen. Opiskelijoiden lisäksi haastateltiin opettajia, joiden työnkuvaan kuuluu opiskelijoiden ohjausta. Molemmilla menetelmillä saatiin sama tulos, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita opiskelijoiden ohjaukselle ammatillisessa koulutuksessa ovat opinnäytetyön perusteella aloitusvaiheen ohjaukselliset toimenpiteet sekä ohjausprosessien selkeyttäminen opiskelijan näkökulmasta.

Tutustu Sara Mikkosen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Sara Mikkonen
Opinnäytetyön tekijä
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, YAMK