Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Pankkitoimijan rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen estämisen laatu paranivat koulutuksen keinoin

Turvallisuusjohtamisen YAMK-opiskelija Heidi Toropaisen opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietämystä talousrikollisuudesta koulutuspaketilla.

Laurean Turvallisuusjohtaminen YAMK -koulutuksen opiskelija Heidi Toropaisen opinnäytetyössä parannettiin rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen estämisen parissa työskentelevien ihmisten tietämystä näiden rikosten tunnusmerkistöistä. Opinnäytetyössä  toteutettiin yksittäisen pankkitoimijan valikoidulle kohderyhmälle räätälöity ja pilotoitu koulutuspaketti. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä kohderyhmän tietämystä talousrikollisuuteen liittyvistä keskeisistä käsitteistä ja määritelmistä sekä yleisimpien talousrikosten tunnusmerkistöstä ja tekotavoista.

Koulutuksesta saadun palautteen nojalla kohdeorganisaatiossa ollut osaamisvaje väheni ja rikosoikeudellinen ymmärrys talousrikollisuuden torjunnan kontekstissa lisääntyi, vaikka talousrikosten tunnusmerkkien havainnointi koettiin paikka paikoin haastavaksi.

Pankkeihin kohdistuvat lakivelvoitteet koskevat lähtökohtaisesti vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tässä piilee kuitenkin ongelma, sillä kyseiset rikokset vaativat toteutuakseen alkurikoksen, jolla oikeudeton taloudellinen hyöty on hankittu. Talousrikollisuuden kontekstissa alkurikoksena näyttäytyy todennäköisesti jokin yleisimpiin talousrikoksiin kuuluva rikos. Niitä ovat velallisen rikokset, verorikokset ja kirjanpitorikokset.

Opinnäytetyössä toteutetut kyselyt paljastivat, että koulutuksen kohderyhmälle yleisimpien talousrikosten tunnusmerkistöt ja reaalimaailman viitteet ovat pääosin vieraita. Tätä osaamisvajetta kavennettiin lisäämällä uutta informaatiota koulutuksen keinoin jo olemassa olevaan tietopohjaan.

Peilattuna ulkoisten tahojen määrittämiin vaatimuksiin pankin rikostorjuntaan liittyen, koulutus vastasi rahanpesun torjunnassa ja terrorismin rahoituksen estämisessä oleviin haasteisiin tarjoamalla kohderyhmälle keinoja tunnistaa ja havaita yleisimpiä talousrikoksia omassa päivittäisessä työssään eri keinoin. Palautekyselyn vastausten mukaan koulutus myös paransi ja yhdenmukaisti osallistujien tietämystä lähtötasoon verraten.

Jotta rahanpesun torjunta ja terrorismin rahoituksen estäminen olisi laadukasta, on pankista löydyttävä osaamista tunnistaa yleisimpiä talousrikoksia sekä havaita merkkejä niistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opinnäytetyössä kerätyn aineiston mukaan laadukkaampi talousrikollisuuden torjunta vaatisi lainsäädännössä tarkasti määrättyjä tiedon antamiseen ja vastaanottamiseen liittyviä säädöksiä sekä tiiviimpää yhteistyötä poliisin kanssa. Lisäksi  kyselyiden nojalla koulutusta tarvitaan myös jatkossa täsmentämään yleisimpien talousrikosten indikaatioiden havainnointia.

Tutustu Heidi Toropaisen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Heidi Toropainen
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
h.e.kivimaki@gmail.com