Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Nuorten aikuisten syrjäytyminen vaikuttaa vanhempien tuen tarpeeseen

Piia Halla käsittelee opinnäytetyössään syrjäytymisvaarassa olevien täysi-ikäisten nuorten vanhemmille perustettua Vanhempien foorumia ja siihen osallistuvien vanhempien tuen tarpeita.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

Vuonna 2021 syksyllä toteutettiin Turussa syrjäytymisvaarassa olevien, täysi-ikäisten nuorten vanhemmille suunnattu Vanhempien foorumi. Tarve foorumin perustamiseen syntyi vanhempien yhteydenotoista Vamokselle, joissa vanhemmat kuvailivat huolen ja epätietoisuuden aiheuttamaa kuormittumista. Foorumi toteutui osana VamosSampo -hankkeen toimintaa ja toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset -FinFami ry:n ja Ohjaamon kanssa. Foorumin tavoitteena oli tarjota vanhemmille vertaisuuteen ja ammatilliseen tukeen perustuvaa ryhmämuotoista toimintaa vanhempien hyvinvoinnin tukemiseksi. 

YAMK-tutkintoa opiskeleva Piia Halla teki opinnäytetyönsä vanhempien foorumin perustamisprosessista. Opinnäytetyössään Halla selvitti lisäksi, miten foorumiin osallistuminen on tukenut vanhempia heidän elämäntilanteessaan ja millaisia tuen tarpeita ja kehittämisideoita foorumiin ja muihin tukimuotoihin liittyen vanhemmilla oli. 

Opinnäytetyö vahvisti, että tämä vanhempien ryhmä tarvitsee tukea. Vanhempien haastatteluissa nousi esille tarve vertaiskokemusten jakamiseen, kuulluksi tulemiseen sekä palveluohjauksellinen tuen tarve. Tärkeimmäksi avuksi vanhemmat kokivat avun saamisen täysi-ikäiselle lapselleen. Lapsen saaminen avun piiriin koettiin vanhemman hyvinvointia tukevana. Vanhemmat toivoivat lisäksi tietoa palveluista ja tukimuodoista, tukea omaan jaksamiseen sekä rajaamiseen. Vertaisuus koettiin merkittäväksi tuen muodoksi ja vanhempien foorumin toteutumistapa vastasi vanhempien tarpeita. Uusina tahoina foorumissa olisi tulevaisuuden tahoina hyvä olla esimerkiksi Kelan ja Aisti ry:n edustajia. 

Täysi-ikäisten nuorten syrjäytymisen tai syrjäytymisuhan vaikutuksia vanhempien hyvinvointiin on tutkittu hyvin vähän, jos lainkaan. Olisi tärkeää saada lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa aiheesta, jotta näiden vanhempien avun ja tuen tarve nousisi suurempaan tietoisuuteen ja heille suunnattuja palveluita saataisiin enemmän. Vanhempi saattaa olla ainoa linkki koulutuksen – ja työelämän ulkopuolella olevaan täysi-ikäiseen nuoreen. Tästä syystä on tärkeää, että heidän jaksamistaan tukemalla ja tietoisuutta palveluista lisätään, jotta he voivat toimia nuoren tukena. Tukimuodoissa olisi hyvä suunnata palveluita vanhempien lisäksi kattamaan nuoren muu lähipiiri, kuten avopuolisot, ystävät ja sisarukset. Näin läheisiä tukemalla voitaisiin välillisesti tukea nuorta.  

Halla toteutti opinnäytetyönsä toimintatutkimuksena. Tietoa opinnäytetyössä kerättiin havainnoimalla, palautekyselyiden ja vanhempien haastattelujen kautta.

Tutustu Vanhempien foorumin perustaminen Turkuun -opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

 

Lisätietoja

Piia Halla

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, YAMK, Laurean ammattikorkeakoulu