Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Neuvolan osastonhoitajan työ näkyväksi

Riikka Kytömaan opinnäytetyön tavoitteena oli luoda prosessikuvaus osastonhoitajan työstä neuvolassa.

Neuvolan lähiesimiehenä toiminen vaatii osastonhoitajalta laajaa substanssiosaamista, henkilöstöhallinnon taitamista ja hyvien vuorovaikutustaitojen omaamista. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi osastonhoitajan työn monipuolisuutta ja auttaa osastonhoitajia työn hallinnassa.

Luomalla uusi osastonhoitajan prosessinkuvaus, saadaan käsitys siitä, mitä kaikkea neuvolan osastonhoitajan työ pitää sisällään. Prosessinkuvauksen tarkoituksena on vähentää muistin varassa olevia työtehtäviä sekä auttaa uusia lähiesimiehiä työhön perehtymisessä.

Uusi prosessinkuvaus

Neuvolan osastonhoitajan uusi prosessinkuvaus on sähköinen työväline neuvolassa työskentelevien lähiesimiesten käyttöön. Prosessinkuvaus sisältää kaikki neuvolan osastonhoitajan työtehtävät, auki kirjoitettuna. Tehtäviin on laitettu suorat linkit kyseisen tehtävän ohjeisiin tai täytettäviin taulukoihin. Tarkoituksena on vähentää tiedon etsimiseen käytettävää aikaa. Osastonhoitajan työtehtäviä ei ole tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa ennen listattu.

Organisaatio tulee ottamaan prosessinkuvauksen päivittäiseen käyttöön ja siihen tullaan liittämään myös osastonhoitajien esimiesten työtehtävät. Yhdistämällä nämä työtehtävät voidaan jakaa vastuuta tehtävien hoidossa ja pysytään ajan tasalla esimerkiksi kerättävistä tilastoista.

Osastonhoitajien työtehtävien listaus ja auki kirjoittaminen havainnollistaa sen, miten laaja tehtävänkuva osastonhoitajalla on. Työtehtävien paljous ja vaativuus on yllättänyt tutkimuksen tuloksista raportoidessa.

Lähiesimiestyö neuvolassa

Neuvolan osastonhoitajan työnkuvaan kuuluu henkilöstötyön lisäksi kehittäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Henkilöstötyöhön sisältyy esimerkiksi työntekijöiden osaamisen varmistaminen, itseohjautuvuuteen tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Muutoksen johtamisen hallitseminen on alati muuttuvassa maailmassa tärkeää. Osastonhoitajan tulee osata valmistaa ja osallistaa työyhteisöä ja sen jäseniä tuleviin muutoksiin ja luoda esimerkillään muutospositiivista ilmapiiriä.

Osastonhoitajan tehtävänä on kehittää työyhteisön toimivuutta, sen jäseniä yksilöllisesti sekä toimintaa laajemmalti. Osastonhoitaja on keskeisessä roolissa moniammatillisten verkostojen luomisessa ja yhteistyön kehittämisessä moniammatilli-sessa toimintaympäristössä.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin eteläsuomalaisessa organisaatiossa laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin dialogista haastattelumenetelmää. Tutkimuksessa neuvolan osastonhoitajille järjestettiin työpaja, jossa kartoitettiin osastonhoitajan työtehtäviä ja syvennyttiin niiden tarkoitukseen. Ensimmäinen työpaja osastonhoitajille järjestettiin ke 16.12.2019.

Tämän jälkeen tutkimustuloksia ja prosessinkuvauksen eri versioita esiteltiin osastonhoitajille heidän kokouksissaan ja muokattiin heidän toiveitaan vastaaviksi. Tavoitteena oli tuottaa sähköinen työväline, joka on helposti luettavissa ja vaivattomasti muokattavissa tehtävien muuttuessa.

Lopuksi

Työtehtävien listaaminen ja auki kirjoittaminen auttavat hahmottamaan työtehtävien määrää, jäsentämään niiden oikea-aikaisuutta ja vähentää riskiä unohtaa tehtäviä. Se lisää muiden toimijoiden ymmärrystä työn vaativuudesta ja laajuudesta. Työtehtäviä listaamalla ja auki kirjoittamalla poistetaan työstä hukkaa ja vähennetään epätietoisuutta ja yllätyksiä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Riikka Kytömaa
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
Puh. +358504909482
kytomaa.riikka@gmail.com