Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Maton alla ei ole enää tilaa – työntekijän vastuunoton vahvistaminen ratkaisukeskeisin keinoin

Sanna Jordmanin YAMK-opinnäytetyössä tunnistettiin keinoja, joilla vastuunottoa voidaan lisätä työpaikoilla.

Työelämässä kohdataan usein hankalia tilanteita, joissa tiedetään mitä pitäisi sanoa, mutta silti sanominen jää ja asia lakaistaan maton alle. Muuttuva työelämä edellyttää kuitenkin ketteryyttä niin päätöksenteossa kuin toimeenpanossa, joten organisaatioilla ei ole varaa siihen, että päätökset venyvät ja samat asiat palaavat myöhemmin uudestaan hoidettavaksi.

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä YAMK-koulutuksen opiskelija Sanna Jordmanin opinnäytetyön kehittämishankkeessa tutkittiin syitä ihmisen epärationaaliseen toimintaan hankalissa tilanteissa ja tunnistettiin ratkaisukeskeisyyden avulla keinoja, joilla toimintaa voidaan ohjata kohti vastuunottoa. Opinnäytetyössä havaittiin, että vastuunottoa hankalissa tilanteissa ei vahvisteta motivaatiota lisäämällä vaan tukemalla ihmisen kykyä hallita itseään ja ympäristöään. Jopa motivoitunut ihminen voi jättää toimimatta hankalassa tilanteessa, jos hänellä ei ole tarvittavaa toimeenpanon taitoa.

Yksinkertaistamista ja tulkintoja

Tuloksista ilmeni, että hankalissa tilanteissa ihminen turvautuu asioiden yksinkertaistamiseen saavuttaakseen hallinnan tunnetta ja erilaisiin tulkintamalleihin muodostaakseen tietoa. Yksinkertaistaminen kapeuttaa näkökulmia ja tulkintamallit vääristävät käsityksiä vastapuolen tiedoista, motiiveista ja tunteista.

Lisäksi päätöksentekoa ohjaa negatiivinen ajattelukehys, joka saa ihmisen huomion kohdistumaan esteisiin ja haittoihin mahdollisuuksien sijaan. Nämä vääristyneet tulkinnat ohjaavat käytöstä vastuunoton välttämiseen ja epärationaalisiin ratkaisuihin ellei ihmisellä ole toimeenpanon taitoa.

Vastuunottoa vuorovaikutuksen keinoin

Kehittämishankkeessa toimeenpanon taitoa kehittäviä johtamisen menetelmiä luotiin ratkaisukeskeisyyden avulla. Terapiamaailmasta lähtöisin olevaa ratkaisukeskeisyyttä on sovellettu onnistuneesti johtamisen kehittämisessä ja keskeisiä periaatteita siinä on ongelmista poissuuntaaminen tavoitteiden avulla, voimavarojen tunnistaminen ja kunnioittava ja tasa-arvoinen vuorovaikutus. Näiden periaatteiden ohjaamana vastuunottoa ja toimeenpanoa tukevina johtamismenetelminä tunnistettiin vuoropuhelun merkityksen korostaminen, hankalan tilanteen tarkastelu uudesta näkökulmasta, vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen ja voimavarojen vahvistaminen. Keskeisenä keinona vastuunoton tukemiseen tunnistettiin myös organisaatiossa käytetyt sanat ja tarinat.

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä kiinteistöpalvelualalla toimivan toimeksiantajayrityksen kanssa ja aineisto kerättiin haastattelemalla pientä ryhmää operatiivisen tason esimiehiä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla organisaatiotasoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Kehittämisideoiden voima rakentuu alakohtaisten ominaispiirteiden ja vahvuuksien sijaan yksilöiden osaamiselle ja voimavaroille, jolloin ne ovat helposti siirrettävissä toimintaympäristöstä toiseen.

Tutustu Sanna Jordmanin opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Sanna Jordman
Opinnäytetyön tekijä
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, YAMK