Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelmasta enemmän arvoa asiakkaille

YAMK-opiskelija Sanna Eskonniemi hyödynsi asiakassuunnitelmaprosessin kehittämisessä lean-menetelmiä.

Sosiaalialan palveluiden tulee vastata yhä paremmin asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin sekä toiveisiin ja palveluita toteutetaan sekä kehitetään muuttuvissa toimintaympäristöissä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä (Keusote) kehitettiin lastensuojelun jälkihuoltoa yhdessä asiakasnuorten kanssa. Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -YAMK -koulutuksessa tehdyn kehittämistyön tuloksena jälkihuollon asiakassuunnitelma on nyt aktiivisemmassa käytössä osana jälkihuollon työtä ja nuoret kokevat, että asiakassuunnitelmasta on heille hyötyä.

Jälkihuollon kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa

Lastensuojelun jälkihuollon tarkoituksena on tukea aikuistuvia ja itsenäistyviä nuoria sijaishuollon tai avohuollon sijoituksen jälkeen. Jälkihuollossa ohjataan ja autetaan nuoria muun muassa asumiseen, toimeentuloon, opiskeluihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea asiakasnuorten toimintakykyä ja vahvistaa heidän itsenäistä toimijuuttansa. Jälkihuollon tavoitteellinen työskentely perustuu nuoren kanssa laadittavaan asiakassuunnitelmaan.

Keusoten jälkihuollossa tehdyn kehittämistyön tavoitteena oli, että aikaisempaa useampi asiakasnuori lukee oman asiakassuunnitelmansa ja useampi nuori kokee, että asiakassuunnitelmasta on hänelle hyötyä. Kehittämistyön alussa nykytilaa kartoitettiin asiakaskyselyn avulla ja saman kyselyn avulla arvioitiin kehittämistyön tavoitteiden toteutumista.

Jälkihuollon asiakasnuorille järjestettiin kehittämistyön aikana kolme asiakasraatia. Asiakasraadeissa nuoret ja työntekijät pohtivat yhdessä millainen olisi hyvä asiakassuunnitelmapohja ja millainen olisi toimiva asiakassuunnitelmaprosessi. Nuoret olivat innokkaasti keskusteluissa mukana ja asiakasraatien avulla saatiin esimerkiksi luotua pohja nuorten mielestä hyvästä asiakassuunnitelmasta.

Uusi toimintamalli osaksi asiakassuunnitelmaprosessia

Kehittämistyön aikana tehtiin lean-ajattelun mukainen kokeilu uudesta toimintamallista. Tässä mallissa asiakassuunnitelmat käytiin systemaattisesti asiakasnuorten kanssa läpi. Kokeilun tuloksia arviointiin asiakaskyselyn avulla. Toimintamallin kokeilun jälkeen kaikki kyselyyn vastanneet nuoret vastasivat lukeneensa viimeisimmän asiakassuunnitelmansa ja kokivat, että asiakassuunnitelmasta on ollut heille hyötyä.

Kehittämistyön aikana kokeiltu uusi toimintamalli päätettiin ottaa osaksi koko Keusoten jälkihuoltoa. Jatkossa asiakassuunnitelmaa kehitettään edelleen yhdessä asiakasnuorten kanssa vastamaan paremmin nuorten toiveita ja tarpeita.

Kehittämistyötä lean-menetelmiä käyttäen

Lean-ajattelun mukaisessa kehittämistyössä on tavoitteena lisätä niitä asioita tai toimia, jotka lisäävät arvoa eli asiakkaan tärkeiksi kokemia asioita. Jälkihuollossa tehty kehittämistyö oli osa Keusotessa toteutettua lean-valmennusta, jonka aikana eri työryhmät kuntayhtymän alueelta perehtyivät lean-ajatteluun ja kehittivät omia asiakasprosessejaan lean-menetelmien avulla. Jälkihuollon kehittämisessä toteutui lean-ajattelun mukainen PDCA-kehä, jossa kehittämistyön vaiheet suunnittelu (plan), toteutus (do), arviointi (check) ja standardisointi (act) seuraavat toisiaan. Kehittämistyössä mietittiin ongelman juurisyitä esimerkiksi kalanruotokaavion avulla ja kehittämistyön aikana päivitettiin A3-lomaketta.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sanna Eskonniemi
opinnäytetyön tekijä
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (YAMK)
sanna.eskonniemi@gmail.com
puh. +358 50 359 8458