Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Kumppanuuksilla kasvuun – kumppanin toiveet ja tarpeet huomioiden

Yrityksen kasvuun johtaminen YAMK –koulutuksen opiskelija Samuli Järvinen tutki opinnäytetyössään kumppanuuteen vaikuttavia tekijöitä tapahtuma-alalla.

Kuvituskuva. Laurean opiskelijoita palvelumuotoilun kurssilla.

Koronapandemia aiheutti merkittävän muutoksen liiketoimintaympäristössä ja ajoi yrityksiä kehittämään liiketoimintamallejaan ja -prosessejaan. Laurean liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Samuli Järvinen tutki opinnäytetyössään, miten kumppanuusliiketoiminnan kehittämisen avulla muutokseen voitaisiin vastata. Työn tavoitteena oli luoda ymmärrystä kumppanuudesta hotelli- ja tapahtuma-alan näkökulmista ja intresseistä sekä luoda uutta tietoa kumppanuuden toteutumisesta hotellin arvonmuodostusta tukevana toimintamallina. Opinnäytetyössä kartoitettiin hotelliketjujen- ja yksiköiden kokemuksia ja näkemyksiä kumppanuuksista sekä odotuksia, toiveita ja tarpeita niihin. Tämä toteutettiin haastattelemalla hotelliorganisaatioiden johtotasolla toimivia henkilöitä.

Syyt hotellikumppanuuksiin jakautuvat kolmeen kategoriaan – ja koronaan

Aineisto osoitti, että kumppanuudet hotelliorganisaatioissa käsitetään hyvin, ja ne koetaan hotelleille tärkeinä. Niiden koetaan mahdollistavan lisäarvon ja kilpailuedun tuottamisen, kun ne kohdistuvat oikeaan aikaan ja tarpeeseen. Kumppanuus toteutuu parhaiten ja tuloksellisimmin silloin, kun toteutus on tavoitteellista, suunnitelmallista, kumppanin kanssa yhdessä luotua ja hotelliketjun strategiaan pohjautuvaa.

Hotellien syyt kumppanuuksiin voidaan jakaa kolmeen luokkaan: kaupallisiin, brandillisiin ja arvopohjaisiin. Kaupalliset syyt perustuvat ostovolyymin lisäämiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen. Myös brandilliset syyt perustuvat liikevaihdon kasvuun, mutta sitä tavoitellaan tunnettuuden ja näkyvyyden kautta ostovolyymin lisääntymisenä. Arvopohjaisten syiden taustalla on hyvän asian tukeminen, vaikkakin positiivisiin arvoihin leimautumisella voidaan nähdä tavoiteltavan syvempää asiakaskosketusta ja tätä kautta kaupallista hyötyä. Merkittävänä syynä kumppanuuksiin näyttäytyy tällä hetkellä koronapandemia ja sen aiheuttama negatiivinen muutos kysyntään. Kumppanuudet nähdään hotelleille koronapandemian aikana, ja sen jälkeen, mahdollisuutena liiketoiminnan nopeaan tehostamiseen ja lisämyyntien saavuttamiseen.

Kumppanuuden moninaiset hyödyt

Vaikka hotellien kumppanuudella tavoittelemat hyödyt ovat pohjimmiltaan kaupallisia, voidaan ne eritellä tarkemmin yksittäisiin, kaupalliseen hyötyyn johtaviin tekijöihin. Hyödyt voidaan myös jakaa pääluokittain operatiivisiin ja strategisiin. Operatiiviset hyödyt näkyvät lisäarvona arjen työskentelyn tasolla. Tällaisia ovat muun muassa tehokkuus, toimintavarmuus ja uusien resurssien saavuttaminen. Strategiset hyödyt tarjoavat hotelleille kilpailuetuja, jotka vaikuttavat liiketoimintaan yleisemmällä tasolla ja näkyvät pidemmällä aikajänteellä. Tällaisia ovat muun muassa maineen kasvattaminen, kasvun mahdollistaminen sekä uusien palvelujen ja liiketoimintojen lisääminen. Yksi hyöty koetaan kuitenkin ylitse muiden: kumppanuus mahdollistaa keskittymisen omaan ydinliiketoimintaan ja ydinosaamiseen.

Toimivan hotellikumppanuuden elementit

Toimiva kumppanuus ja kumppanuudessa onnistuminen edellyttävät useiden tekijöiden toteutumista. Luottamus, samankaltaiset toimintakulttuurit, yhtenevät arvot, yhteiset tavoitteet, sitoutuminen, aktiivisuus ja toimivat henkilösuhteet ovat tärkeässä osassa kumppanuuden toimivuutta. Kumppanuutta hotellien kanssa suunniteltaessa tärkeää on myös tiedostaa, mihin luokkaan kumppanuus sijoittuu hotellien kaupallisten-, arvopohjaisten ja brandillisten syiden välillä. Olennaista on myös huomioida kumppanuudella tavoiteltavat yhteiset hyödyt, kohdistaa kumppanuus hotellien lähtökohdista oikeaan aikaan ja tarpeeseen, ja suunnata se hotelliketjun ja -yksiköiden välillä oikein. Näin kumppanuudella pystytään vastaamaan juuri sillä tavoiteltavaan hyötykategoriaan, olipa kyseessä hotelliyksikön operatiiviseen toimintaan kohdistuva tai hotelliketjun lähtökohtiin perustuva kumppanuus.

Opinnäytetyö sai alkunsa tapahtuma-alan yrityksen tarpeesta kehittää entistä toimivampia käytänteitä hotellien kanssa toteutettaviin kumppanuuksiin. Kehittämistutkimuksen lähestymistapana oli tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin laadullisen tutkimuksen keinoja teemahaastatteluin.

Tutustu Samuli Järvisen opiinäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Samuli Järvinen
Opinnäytetyön tekijä
Yrityksen kasvuun johtaminen, YAMK
samuli@uniqentertainment.fi