Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Käsitykset osallisuudesta varhaiskasvatuksessa eroavat Suomessa ja Vietnamissa

Anu Avelin-Rahtun YAMK-opinnäytetyössä tarkasteltiin suomalaisten ja vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta.

Lasten osallisuuden edistäminen on suomalaisessa varhaiskasvatuksessa yksi tärkeimmistä painopisteistä. Osallisuus on kirjattu muun muassa varhaiskasvatuslakiin sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Suomalainen varhaiskasvatus kiinnostaa myös globaalisti, ja tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena yhdistää nämä kaksi ajankohtaista teemaa. Vaikka lasten osallisuus ja sen edistäminen on nostettu suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tärkeäksi asiaksi, niin kansainvälisesti katsottuna näin ei välttämättä ole. Osallisuus käsitteenä voi tarkoittaa toisaalla jotain muuta kuin Suomessa.

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen-YAMK-koulutuksessa opiskeleva Anu Avelin-Rahtu selvitti opinnäytetyössään varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä lasten osallisuudesta Suomessa ja Vietnamissa. Tutkimuksessa selvitettiin miten lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ja missä tilanteissa lasten osallisuus näkyy ryhmän toiminnassa sekä miten varhaiskasvatuksen opettajan oma toiminta näkyy lasten osallisuuden toteutumisessa.

Suomalaista varhaiskasvatusta viedään maailmalle suomalaisesta näkökulmasta, joten on hyvä muistaa, että meillä käytetyt menetelmät, tavat tai vakiintuneet käsitteet voivat näyttäytyä toisenlaisina muissa kulttuureissa. Tämä seikka nousi esille Anu Avelin-Rahtun opinnäytetyössä osallisuuden käsitettä kahdessa eri kulttuurissa tarkasteltuna.

Suomessa esiin nousi osallisuus, Vietnamissa osallistuminen

Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi suomalaisia varhaiskasvatuksen opettajia suuresta yksityisestä päiväkotiketjusta sekä varhaiskasvatuksen opettajia vietnamilaisesta päiväkodista.

Tuloksista ilmeni, että suomalaiset varhaiskasvatuksen opettajat toimivat päiväkotipäivän aikana lapsia osallistaen. Lapsia kuunnellaan, heidän mielipiteitään arvostetaan, heidän kiinnostuksen kohteitaan huomioidaan ja he ovat mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Vastausten perusteella osallisuuden käsite oli suomalaisille varhaiskasvatuksen opettajille tuttu.

Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksista nousi esille osallistumisen käsite. Vastaajat kertoivat esimerkiksi, kuinka he ovat lisänneet lasten osallistumista oppitunneilla. Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa korostui aikuisten rooli toiminannan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lapsilähtöistä toimintaa tai lasten osallisuutta vastauksissa näkyi vain vähän.

Tutkimuksessa mukana olleet maat Suomi ja Vietnam ovat hyvin erilaisia maita. Vastauksista oli nähtävissä demokraattiseen valtioon liitettäviä käsitteitä kuten individualismia ja sosialistiseen valtioon liitettäviä käsitteitä kuten kollektivismia. Suomalaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella lapset kohdataan yksilöinä ja lapsilla on vaikutusmahdollisuuksia. Vietnamilaisten varhaiskasvatuksen opettajien vastausten perusteella ryhmien toiminta on pääasiassa aikuislähtöistä, ja osallisuuden tai lapsilähtöisyyden käsitteet eivät juurikaan näkyneet vastauksissa.

Tutustu Anu Avelin-Rahtun opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Anu Avelin-Rahtu
opinnäytetyön tekijä
Sosiaalialan käytänteiden asiakaslähtöinen kehittäminen, YAMK
avelinrahtu@gmail.com