Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Hyötypelistä työyhteisön voimavara

Susanna Korpinen-Back kehitti opinnäytetyössään hyötypeliä tukemaan itseohjautuvien tiimien toimintaa.

Hyötypeli aktivoi työyhteisön tiimejä kohtaamaan organisaation vision ja arvot. WeAsATeam- pelissä teknologia yhdistää tiimitoiminnan perusajatuksen sekä organisaation toimintaa määrittävät asiayhteydet, vahvistaen samalla yhteisöllisen toiminnan myönteisistä vaikutuksista.

Yhä useammat työyhteisöt toimivat tiimitoiminnalle asetettujen periaatteiden mukaisesti. Tiimityö on parhaimmillaan työyhteisön jäseniä osallistavaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa tiiminjäsenten vahvuudet ja osaaminen tukevat yhdenvertaista toimintakulttuuria niin, että organisaation toiminalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tutkimustulosten perusteella onnistuneen tiimitoiminnan lähtökohdat ovat yhdenvertaisuuden kokemus työyhteisössä sekä tiimien toiminalle luodut pelisäännöt. Koulutusorganisaatiolle tehdyssä opinnäytetyössä tutkittiin, miten Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudessa tiimiorganisaatiomallissa itseohjautuvien tiimien toiminta toteutuu. Hypoteesina tutkimukselle oli, että tiimityötä tehdään yhdessä, innovoidaan, voidaan hyvin sekä opitaan toisilta. Koulutusorganisaatiolle kehitetyssä WeASATeam- pelissä tiimit kohtaavat yhdessä toimien organisaation arvot ja toiminnan lähtökohdat.

Hyötypelin pelikenttänä toimii Helsingin kaupunkistrategiaan pohjautuva kohdeorganisaation VisioArvo-kartta, ja pelialustana on käytetty Seppo-peli sovellusta. Lähtökohta WeAsATeam- pelin kehittämiselle oli luoda työyhteisöä palveleva virtuaalinen ympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää yhdessä tekemisen, asiayhteyden, dynaamisuuden ja oppimisyhteisön dialogin elementit. Kuten peli, myös tiimityö vaatii omat pelisääntönsä onnistuakseen.  Kapp (2012, 10) mukaan pelillistämisellä (gamification) edistetään oppimista ja ongelmanratkaisutaitoa käyttäen pelien mekaanisia ominaisuuksia, estetiikkaa ja pelillistä ajattelua.

Pelillistäminen (gamification) on mahdollisuus, jonka avulla itseohjautuvat tiimit voivat tunnistaa ja toteuttaa työyhteisön toiminnan kannalta sen keskeisiä tavoitteita ja arvoja. Leppisaaren (2020,1) mukaan oppiminen, kehittäminen ja työ tulevat tulevaisuudessa ohjaamaan digitalisten toimintaympäristöjen työskentelytapoja. Vahlo ym. (2015, 6-7) mukaan digitaalisten pelien avulla tapahtuva työyhteisöjen työhyvinvoinnin tukeminen on Suomessa vielä harvinaista eikä olemassa olevaa tutkimustietoa ole juuri saatavilla. Pelien avulla saavutettava hyöty työyhteisöissä on vielä vähäistä, mutta kuten kevään 2020 COVID19 viruksen aiheuttamat maailmalaajuiset poikkeusolosuhteet osoittavat, virtuaalisten menetelmien hyödyt ovat kiistattomia.

Opinnäytetyön tietoperustassa kohtaavat organisaatiokulttuurien, tiimityön, itseohjautuvuuden ja yhdenvertaisuuden sekä pelillistämisen teoriat. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yhteiskunnassa esiintyviä ilmiöitä muutoksen, - yhteiskuntavastuullisuuden- ja tulevaisuuksien johtamisen teorioiden kautta.

Tutustu Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen –YAMK-koulutuksen opiskelijan Susanna Korpinen-Backin opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.