Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Hoitotyön arvoilla merkitys työhyvinvointiin ja työn laatuun

Sari Lehtonen tutki opinnäytetyössään hoitotyön arvoja ja niiden merkitystä työhyvinvoinnille.

Voimavaraistavien työtapojen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutusohjelmassa opiskelevan Sari Lehtosen opinnäytetyön lähtökohtana oli hoitotyön laadun kehittäminen arvojen ja työhyvinvoinnin kautta. Tavoitteena oli tuoda hoitotyön arvoja näkyviksi sekä arvioida millaisia arvoja hoitajat toteuttavat työssään ja mikä on niiden merkitys työhyvinvoinnille. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Arvot keskeisiä työhön sitoutumisessa

Hoitajien laadukkaaseen ja ammatilliseen osaamiseen kuuluvat potilaan kohtaamisen taidot, arvot ja etiikka. Työntekijöiden sitoutumisen kautta organisaation strategisten päämäärien toteuttaminen on mahdollista.

Arvot liitetään yhä useammin motivaation kuvaukseen ja ne ovat keskeisiä ammatillisen toiminnan ja työhön sitoutumisen kannalta. Toimiminen omien arvojen vastaisesti aiheuttaa työssä ammatillisen identiteetin heikkenemistä ja huonommuuden tunteita, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin.

Opinnäytetyössä selvisi, että hoitajien työhön liittyviä arvoja olivat ihmisarvon kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ammatillisuus, kehitysmyönteisyys, potilaslähtöisyys ja muutoksen aikaansaaminen. Henkilökohtaisen arvopohjan nähtiin peilautuvan organisaation arvoihin ja arvojen vastaisen työskentelyn koettiin heikentävän työhyvinvointia.

Henkilöstön arvojen ymmärtäminen tärkeää

Tulosten perusteella todettiin hoitajien autonomian, työn merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden olevan merkittävässä roolissa työhyvinvoinnin ja motivaation kokemuksissa. Ammatillinen osaaminen, muutoksen aikaansaaminen ja laadukkaan hoidon toteuttaminen lisäsivät hoitajien työhyvinvointia.

Organisaation näkökulmasta tarkasteltuna henkilöstön arvojen ymmärtäminen ja tunteminen on tärkeää. Yhteneväiset arvot organisaation ja työntekijöiden välillä parantavat hoitotyön laatua. Oikeudenmukaisella ja eettisellä johtamisella pystytään vaikuttamaan myönteisesti työilmapiiriin ja työssäjaksamiseen. Hoitajien vahva eettisyys heijastuu myös vaatimuksiin esihenkilöiden eettisestä johtamisesta. Esihenkilöiltä odotettiin eettisyyttä sekä vahvuutta kohdata ongelmatilanteet rehellisesti ja ammatillisesti.

Laadukas hoitotyö on potilaslähtöistä

Opinnäytetyö toteutettiin riippuvaispsykiatristen potilaiden hoidossa. Psykiatriset potilaat kohtaavat paljon leimaantumista, ennakkoasenteita ja eriarvoisuutta yhteiskunnassa, johon koettiin tarvittavan muutosta. Rakenteellisten tekijöiden, puutteellisten palveluiden ja eriävien hoitolinjojen potilaiden hoidossa koettiin heikentävän laadukasta hoitotyötä.

Tulosten perusteella palvelujärjestelmiä tulisi kehittää potilaslähtöisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi, jotta hoidon laatu paranisi ja arvojen mukaista työtä olisi helpompi tehdä. Palvelurakenteet koettiin ajoittain potilaille toimimattomina ja etenkin avun kohdentamisessa ja oikea-aikaisuudessa koettiin olevan puutteita.

Työhyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää tunnistaa myönteisiä muutoksia ja vahvistaa niitä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeä osa työntekijöiden ja organisaation hyvinvointia, joka parhaimmillaan lisää työntekijöiden tuottavuutta, työssä suoriutumista ja parantaa työkykyä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sari Lehtonen
Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen ja johtaminen, YAMK
sari.h.lehtonen@hus.fi
puh. +358 44 071 3852