Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Esimiehillä ja opetushenkilöstöllä keskeinen rooli korkeakouluyhteisön turvallisuuden tunteelle

Reima Kallinen tutki opinnäytetyössään turvallisuuden tunnetta Hämeen ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteisössä.

Laurean Turvallisuusjohtamisen YAMK -koulutuksen opiskelija Reima Kallinen tutki opinnäytetyössään turvallisuuden tunnetta Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) korkeakouluyhteisössä. Kallinen tutki turvallisuuden tunnetta mm. työtyytyväisyyden, psykologisen turvallisuuden, turvallisuuskulttuurin, viestinnän ja lainsäädännön näkökulmista.

Opinnäytetyössä selvisi, että Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille turvallisuuden tunteen tärkein osatekijä on luottamus, kun taas henkilökunta rakentaa turvallisuuden tunteensa etenkin organisaation tuen ja sosiaalisen verkostonsa varaan. Erityisen tärkeitä tahoja yhteisön turvallisuuden tunteelle ovat opetushenkilöstö ja esimiehet.

Turvallisuudentunteen taustatekijät eriävät opiskelijoilla ja henkilökunnalla

Aiemmasta tutkimuksesta nousi esiin kuusi turvallisuuden tunteen osatekijää; turvassa olemisen tunne, luottamus, sosiaalinen verkosto, organisaation tuki, turvallisuusosaaminen ja turvallisuusviestintä. Opinnäytetyön tutkimusaineiston Kallinen keräsi keväällä 2020 kyselytutkimuksella, johon vastasi yhteensä 564 HAMKin opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä.

Aineiston perusteella HAMKin korkeakouluyhteisössä yleisesti koettu turvallisuuden tunne on hyvä, mutta tunteen taustalla olevissa osatekijöiden välillä on selkeitä eroja opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.  Opiskelijoille merkittävin osatekijä on luottamus, joka kohdistuu sekä henkilökuntaan että vertaisiin. Opiskelijat kokivat myös vahvasti olevansa kampuksilla turvassa. Henkilöstöryhmistä etenkin opetushenkilöstöllä on opiskelijoiden mielestä keskeinen rooli turvallisuuden tunteen synnylle.

Turvallisuusjohtaminen näyttäytyy tärkeänä

Henkilökunnalle merkittävimpiä turvallisuuden tunteen osatekijöitä ovat tulosten perusteella sosiaalinen verkosto ja organisaation tuki. Henkilökuntaan kuuluville vastaajille tärkein turvallisuuden tunteeseen vaikuttava taho olivat esimiehet, ja sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa tärkeänä pidetään myös HAMKin ylimmän johdon roolia. Tämä kertoo osaltaan vahvan turvallisuusjohtamisen tärkeydestä myös korkeakouluissa. 

Tutkimuksen tulosten mukaan sekä opiskelijat että henkilökuntaan kuuluvat tiedostavat hyvin myös oman merkityksensä yhteisön turvallisuuden tunteelle. HAMKin kampuksilla ja yksiköissä näyttää kuitenkin kehittyneen erilaisia turvallisuuden alakulttuureja, jotka voivat vaikuttavaa niissä opiskelevien ja työskentelevien turvallisuuden tunteen osatekijöihin. Koko ammattikorkeakouluyhteisön tasolla kehitettävää on opinnäytetyön tulosten mukaan vielä mm. yhteisön jäsenten turvallisuusosaamisessa ja turvallisuusviestinnässä. 

Tutustu Reima Kallisen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Reima Kallinen
Opinnäytetyön tekijä
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
etunimi.sukunimi@hamk.fi