Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: ”Ei tarvis taistella ja vääntää” – Valinnanvapauden kokemus lastensuojelun avohuollon palveluissa

Hanna-Kaisa Salminen selvitti opinnäytetyössään lastensuojelun avohuollon tehostetun perhetyön asiakkaiden kokemaa valinnanvapautta.

 

Valinnanvapauden uudistus 2014 vapautti mahdollisuutta valita omat terveydenhuollonpalvelut tuottava terveyskeskus yli kuntarajojen ja jopa terveyspalvelut tuottava maa EU:n sisältä. Samaa valinnanvapautta ei ole vielä mahdollista toteuttaa lastensuojelun avohuollon palveluissa.

Laadullisen monimenetelmä tutkimuksen tutkimuskysymyksinä ovat: mikä on lastensuojelun avohuollon tehostetun perhetyön asiakkuudessa olevien huoltajien asiakaskokemus valinnanvapaudesta? Sekä kokevatko huoltajat tehostetun perhetyön tuoneen hyödystä perheen tilanteeseen? Työn lähtökohta sisältää olettamuksen huoltajien toiveesta lisätä valinnanvapauden mahdollisuuksia lastensuojelun avohuollon palveluissa, etenkin tarkastelun kohteena olleessa tehostetussa perhetyössä.

Tulokset

Opinnäytetyön tutkimusoletus valinnanvapauden lisäämisen tarpeesta osoittautui vääräksi. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat kokivat valinnanvapautta tärkeämpänä tekijänä lastensuojelun avohuollon palveluissa palveluiden ja avun saamisen oikea-aikaisuuden tärkeämmäksi tekijäksi. Opinnäytetyön keskeisin tulos on, etteivät sosiaalihuollon ja lastensuojelun palvelut saavuta perheitä oikea-aikaisesti tai palvelut eivät kohtaa perheen tarpeita.

Palveluiden ja perheiden kohtaamiseen on tulevaisuudessa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Palveluiden nopea ja oikea-aikainen saatavuus sekä varhainen puuttuminen ovat merkityksellisiä tekijöitä hyvinvoinnin sekä laeissa määriteltyjen tavoitteiden ja lupausten täyttymisen kannalta. Palvelutarpeen ja palvelutarjonnan kohtaamisen parantaminen on oleellinen jatkokehityksen kohde lastensuojelun avohuollon palveluiden kohdalla.

Toisena keskeisenä tuloksensa opinnäytetyöstä koskien valinnanvapautta nousi myös huoltajien kokemus valinnanvapauden haastavuudesta sekä jopa pelko valinnanvapauden mukanaan tuomasta vastuusta ja mahdollisista kerrannaisvaikutuksista perheen tilanteeseen.  Valitseminen koettiin vaikeaksi ja ettei huoltajilla ole tarpeeksi tietoa eri palveluntuottajista.

Huoltajilla ja sosiaalityöntekijöillä pitää olla saatavilla riittävästi tietoa eri palveluntuottajien toimintamalleista sekä työtavoista. Nykyisessä vallalla olevassa mallissa, jossa kilpailutuksen kautta saadaan lista halvimmista, perusvaatimukset eri tuottajien työntekijöiden peruspätevyyksistä sekä yrityksen perusrakenteista ei tarjoa riittävää tietoa palveluntuottajien kyvystä vastata perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kansallinen auktorisointijärjestelmä, joka kattaa laadullisessa tarkastelussa myös palveluntuottajan käyttämien menetelmien ja lähestymistapojen tarkastelun, toisi palveluntuottajien valintaan uutta syvyyttä halvimman hinnan rinnalle.

Tietoa kerättiin toteuttamalla ensin kyselytutkimus Sosiaalipalvelut Silmu Osk:n tehostetun perhetyön asiakkuudessa oleville huoltajille. Kyselytutkimuksen tavoitteet laajemmasta vastaajamäärästä jäivät toteutumatta, joten aineistoa syvennettiin toteuttamalla teemahaastatteluita huoltajille kyselytutkimuksen rungon pohjalta. Opinnäytetyön tekijä on Sosiaalipalvelut Silmu Osk:n osaomistaja ja työntekijä. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Sosiaalipalvelut Silmu Osk:n kanssa. Silmu Osk:n kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue kattaa useamman eri aluehallintoviranomaisen valvoman alueen. Tutkimukseen osallistuneiden huoltajien kotikuntaa tai asuinaluetta ei paljasteta tutkimuksessa. Opinnäytetyön tekijä on toiminut lastensuojelun eri palvelukentillä vuodesta 2009 ja aihe opinnäyteyöhön nousi lastensuojelun avohuollon työn kautta.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Salminen
Puh. 044 230 46 18, hanna-kaisa.salminen@silmu.org