Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Digitaalinen palvelukonsepti tukee digituen antajan osaamisen kehittymistä

Paula Laiho tutki YAMK-opinnäytetyössään, miten digituen antamiseen tarvittavan osaamisen kehittämistä voidaan tukea digitaalisen palvelukonseptin avulla.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

Digitalisaatio on edesauttanut palvelujen digitalisointia ja luonut tarpeen digituelle. Digituella tarkoitetaan digitaalisen viranomaisasioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukemista. Suomessa digitukea antavat monet erilaiset toimijat, joihin lukeutuvat viranomaistahot, järjestöt sekä yritykset. Digitukea annetaan sekä vapaaehtoistoiminnan että työsuhteen pohjalta. Digituen antajien erilaisten taustojen ja lähtökohtien takia digituen antamiseen tarvittava osaaminen on eritasoista, eikä siihen tarvittavaa osaamista ole aikaisemmin tarkkaan määritelty.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut YAMK -koulutuksen opiskelija Paula Laiho tutki opinnäytetyössään, miten Uudenmaan alueella toimivien digituen antajien osaamisen kehittämistä voidaan tukea käyttäjäkeskeisen digitaalisen palvelukonseptin avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Uudenmaan Digituki –hanke.

Osaamisen tunnistaminen toimii ensiaskeleena kohti osaamisen kehittämistä

Ennen digitaalisen palvelukonseptin kehitystä digituen antamiseen tarvittava osaaminen määriteltiin. Määrittelyn pohjana toimivat digituen antajien haastattelut, joita Laiho toteutti yhteensä 21. Haastattelujen avulla selvitettiin, mitä digituen antamiseen tarvittava osaaminen käsittää sekä miten sitä tutkimuksen tekohetkellä kehitetään. Haastattelujen pohjalta nousi esille viisi erilaista osaamisaluetta: tekninen, tiedonluku, turvallisuus, ongelmanratkaisu sekä sosiaalinen.

Osaamisen kehittäminen lähtee yleisesti liikkeelle siitä, että yksilö tunnistaa erilaisiin tehtäviin tarvittavat ja vaadittavat osaamiset, joten digituen antamiseen tarvittavan osaamisen ja sen osa-alueiden tunnistaminen oli erittäin tärkeä osa opinnäytetyötä ja digitaalisen palvelukonseptin kehitystä.

Käyttäjäkeskeisyys tuo käyttäjät digitaalisen palvelukonseptin keskiöön

Käyttäjäkeskeisyyden avulla löydetään suunniteltavien palvelujen tulevien käyttäjien todelliset pintaa syvemmällä piilevät tarpeet. Käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukonsepti on siis käyttäjiensä tarpeiden ja vaatimusten pohjalta suunniteltu.

Opinnäytetyön tuloksena kehitetty käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukonsepti toimii digituen antajan digituen antamiseen tarvittavan osaamisen kehittämisen työkalupakkina. Osaamisen kehittämiseen tarvittavat työkalut ovat kootusti yhdessä paikassa, helposti löydettävissä sekä käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää käyttäjäkeskeisen digitaalisen palvelukonseptin suunnittelussa sekä digituen alueellisessa ja valtakunnallisessa kehityksessä. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jonka lähestymistapa yhdisteli sekä tapaustutkimuksen että palvelumuotoilun piirteitä.

Tutustu Paula Laihon opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Paula Laiho
Opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, YAMK
etunimi.sukunimi@outlook.com