Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Aikuiskoulutuksen suunnittelusta siirryttävä oppimiskokemusten muotoiluun

Hannele Laaksolahti kehitti opinnäytetyössään mallin aikuiskoulutuksen oppijakeskeiseen muotoiluun.

Aikuiset arvioivat harrastuksissa ja vapaa-ajalla kartutetun osaamisen heille arvokkaammaksi kuin koulutuksen ja kurssien kautta saavutetun. Aikuiskouluttajien tulisikin keskittyä merkityksellisten oppimiskokemusten tuottamiseen, jotta oppiminen läpi elämän olisi mielekästä ja koukuttavaa.

Huomio suunnittelun käytänteisiin

Aikuisille suunnattujen kurssien ja koulutusten suunnittelun käytännöt ovat suoraan yhteydessä siihen, millaisia oppimiskokemuksia niiden lopputuotoksena syntyy. Tuotteiden ja palveluiden kehitysprosesseja tarkastelemalla tiedetään, että niiden kehittämiseen valittu menetelmä vaikuttaa merkittävästi lopputuotteen arvoon. Aikuiskoulutuksen korkea laatu on keskeinen tekijä suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäjänä tulevaisuudessa. Tästä johtuen oppimisprosessien suunnittelun käytänteisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja niihin liittyvää osaamista tulisi sekä konseptoida ja mallintaa että jakaa avoimesti eri koulutustoimijoiden ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Oppijakeskeinen muotoilupolku aikuiskoulutukseen

YAMK-opiskelija Hannele Laaksolahti kehitti Service Innovation and Design -YAMK-tutkinnon lopputyössään Oppijakeskeinen muotoilupolku aikuiskoulutukseen -nimisen mallin. Malli esittelee kolme vaihetta aikuiskoulutuksen muotoiluun sisältäen 1) Tarkoituksen ja tavoitteet, 2) Kysymykset ratkaistavaksi, 3) Metodit ja työkalut hyödynnettäväksi sekä 4) Vaiheiden lopputuotokset. Tapaustutkimuksessa esiteltyjen kahden tapauksen kontekstina on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toteuttama Erätauko-hanke, jonka tavoitteena oli edistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua Suomessa.

Opinnäytetyö pureutuu vuonna 2018 toteutettuun prosessiin, jossa Erätauko-toimintamallista kehitettiin kaikkien koulutustoimijoiden käyttöön suunniteltu avoin ja skaalautuva koulutuskonsepti. Näiden tapausten ja teoriaosuudessa esiteltyjen erilaisten aikuiskoulutuksen ja palvelumuotoilun mallien tarkastelun avulla kehitettiin 15 kpl konkreettisia työkaluja, joita voidaan soveltaa aikuisille suunnattujen koulutusohjelmien muotoilussa. Työ valottaa myös aikuiskoulutuksen tulevaisuuden kehityssuuntia esitellen oppimiskokemusten suunnittelun, oppimisen ekosysteemien, iteratiivisen kehittämisen ja avointen ohjelmien rakentamisen teorioita ja malleja.

Palvelumuotoilulla arvoa aikuiskoulutukseen

Koulutusorganisaatiot kohtaavat yhä kovemman kilpailun aikuisoppijoiden ajasta ja resursseista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppijoiden tarpeet muuttuvat myös yhä nopeammin, jolloin aikuiskouluttajien tulee löytää uusia keinoja, ei vain vastata näihin tarpeisiin, vaan myös luoda uudenlaisia tarpeita ja kokemuksia aktiivisesti rakentaen oppimisen ekosysteemejä ja yhteisöjä. Oppimista tulisi tarkastella keskeisenä kulutuksen muotona ja sen suunnittelua palvelumuotoiluna. Työn tulosten valossa voidaan todeta, että koulutusten muotoiluprosessin syvä ymmärrys tuottaa parempia ratkaisumalleja sekä kykyä soveltaa osaamista eri tilanteisiin. Tarvitsemme lisää avoimesti jaettuja käytäntöjä aikuiskoulutuksen suunnitteluun laadun nostamiseksi ja oppimiskokemusten parantamiseksi.

Tutustu opinnäytetyöhön From planning to doing; How to Design learner-centric training programs for adults. Case Timeout training kokonaisuudessaan Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Hannele Laaksolahti
Degree Programme in Service Innovation and Design, MBA
hannele.laaksolahti@gmail.com
hannele.laaksolahti@sitra.fi
puh. 040-8367036