Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Nuorten aikuisten taloustaitojen kehittymiseen pureudutaan mobiilisovelluksella

YAMK-opiskelija Maria Kankkusen opinnäytetyössä tarkasteltiin nuorten aikuisten rahankäyttöä ja kehitettiin konsepti nuorten taloudenhallinnan mobiilisovelluksesta.

Uutinen 13.2.2019

Nuorten aikuisten rahankäytön tavoissa ja osaamisessa on paljon vaihtelua, jonka vuoksi taloudenhallintaan liittyviä palveluita kannattaa suunnitella kohderyhmän mukaan. Tämä tulee esille Laurea-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulun helmikuussa 2019 valmistuneessa opinnäytetyössä Käyttäytymistaloustieteen ja palvelumuotoilun yhdistäminen nuorten aikuisten taloudenhallinnan mobiilisovelluksen suunnittelussa. Palvelumuotoilua, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja käyttäytymistaloustiedettä yhdistävässä opinnäytetyössä kehitettiin konsepti nuorten taloudenhallinnan mobiilisovelluksesta sosiaalialan järjestö Takuusäätiölle, mutta tuloksia voi hyödyntää myös muita nuorten taloudenhallinnan palveluita suunniteltaessa.

Opinnäytetyössä selvisi, että osalla nuorista aikuisista on hyvä osaaminen ja monia erilaisia tapoja taloudenhallintaan, mutta joillakin osaaminen ja taidot ovat heikkoja. Nuorilla aikuisilla rahankäyttöön ja  taloudenhallintaan vaikuttavat myös suhteellisen pienet käytössä olevat tulot. Opinnäytetyössä selvisi, että käytettävissä olevien tulojen lisäksi käytännön rahankäyttöön vaikuttavat myös motivaatio, itsekontrolli ja käsitys kulutukseen liittyvästä aikajänteestä. Taloudesta huolehtivat ja esimerkiksi rahaa aktiivisesti säästävät tai sijoittavat nuoret suhtautuvat taloudenhallintaan omistautuneesti ja taloudellinen itseluottamus sekä kyky vastustaa esimerkiksi heräteostosten vaikutusta ovat vahvoja. Myös käsitys ja osaaminen talouden seurannasta ja suunnittelusta eli kokonaiskäsitys taloudesta on vahva. Osalla nuorista aikuisista taloudenhallinnan osaaminen on heikkoa, johon liittyvät muun muassa hyvin rajalliset tai puuttuvat tavat seurata ja suunnitella taloutta ja saada siten kokonaisnäkemys taloudenhallinnasta. Nämä ovat yhteydessä heikkoon taloudenhallinnan motivaation ja heikkoon taloudelliseen itsetuntoon. Sosiaalisella tekijöillä kuten lapsuuden perheen esimerkillä ja ystäväpiirin vaikutuksella oli tärkeä rooli tapojen synnyssä ja niihin vaikuttamisessa. Aineiston pohjalta määriteltiin kolme taloudenhallinnan persoonaa eli profiilia.

Opinnäytetyössä hyödynnettiin digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita kehittämällä mobiilisovellus nuorten aikuisten taloudenhallinnan tueksi. Koska nuorten aikuisten rahankäytössä ja sen osaamisessa on paljon hajontaa, sovellus rakennettiin sosiaalisen markkinoinnin periaatteiden mukaan ryhmälle, joka hyötyisi siitä eniten eli heille, joilla on suurimpia haasteita taloudenhallinnassa. Sovelluksen kehittämisessä huomioitiin valitun käyttäjäryhmän haasteet taloudenhallinnassa ja pyrittiin vaikuttamaan niihin. Siksi sovelluksen ominaisuuksissa korostui kannustus pienistä asioista, jolla pyrittiin vahvistamaan itsekontrollia ja taloudellista itsetuntoa. Lisäksi sovelluksessa kannustetaan oman toiminnan reflektointiin asettamalla tavoitteita ja seuraamalla niitä sekä lisättiin pelillisiä elementtejä, jotka voivat vahvistaa motivaatiota käytön alussa. Opinnäytetyössä ei pureuduttu tarkemmin sovelluksen levittämiseen, mutta siihen on tärkeää käyttää tarpeeksi aikaa ja voimavaroja ja lähestyä asiaa kohderyhmän ehdoilla.

Opinnäytetyössä yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta. Siinä tehtiin teemahaastatteluja nuorille aikuisille rahankäytön tavoista ja tunteista. Lisäksi asiaa tutkittiin kyselyllä sekä WhatsAppin avulla tehdyllä tutkimusosuudella.

 

Lisätietoja:

Maria Kankkunen
opinnäytetyön tekijä
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä -koulutusohjelma (YAMK)
+358 44 2903621
maria.kankkunen@gmail.com