Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Liiketoimintojen ryhmittelyn avulla apua yrityksen johtamistyöhön ja liikeideassa onnistumiseen

YAMK-opiskelija Laura Julkusen kehittämistutkimuksessa selvitettiin liikeidean onnistumisen mahdollistavia tekijöitä organisaation sisäisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa tutkittiin palvelualan yritystä, joka toimii useassa eri toimipisteessä ympäri Suomen. Tutkimustuloksien perusteella tutkimuskohteen toimipisteiden välillä oli eroavaisuuksia niin laadullisten kuin toiminnallisten tekijöiden välillä. Kehitysehdotuksessa esitettiin, että toimipisteitä ryhmittelemällä toimintaa voitaisiin suunnitella kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti ja sitä kautta mahdollistaa liikeideassa onnistuminen entistä paremmin.

Uutinen 29.11.2018

Liikeidea kertoo yrityksen tavasta toteuttaa liiketoimintaa ja se vastaa kysymyksiin kenelle, mitä ja miten liiketoimintaa tuotetaan. Liikeideassa onnistuminen edellyttää, että sen kaikki osa-alueet ovat yhteensopivia keskenään. Tutkimuskohteen liikeideana on tuottaa hyötyajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita niin, että ajoneuvo saadaan nopeasti takaisin tielle. Palveluprosessin nopeus edellyttää, että toiminnan organisointi on hyvin suunniteltu ja että toimipiste on hyvin johdettu. Prosessin onnistuminen taataan sujuvalla varaosalogistiikalla. Liikeidean keskiössä on asiakas, jolle luvataan nopeaa palvelua. Asiakaspalvelu ja lupauksen lunastaminen tapahtuvat asiakasrajapinnassa, jossa yhtiön huoltoesimiehet ja toimipisteiden päälliköt ovat keskeisessä roolissa.

Yhteinen liikeidea, ryhmäkohtainen toteutus

Liiketoimintaympäristö oli ollut tutkimuskohteessa haastava viimeisen vuosikymmenen, mutta negatiivinen kierre oli onnistuttu katkaisemaan ja yritys oli päässyt kasvun polulle. Käännekohta ei kuitenkaan tapahtunut tasaisesti yhtiön kaikissa toimipisteissä. Toimipisteiden välillä oli tutkimushetkellä eroja niin laadullisten kuin toiminnallisten tekijöiden välillä ja perusasioissa oli runsaasti parannettavaa. Kohdeorganisaatiossa oli samaan aikaan tapahtunut runsaasti muutoksia. Siitä huolimatta, että yhtiössä oli onnistuttu katkaisemaan laskevan liikevaihdon kierre, kaikki muutokset eivät olleet jalkautuneet toimipisteiden arkeen samalla tavalla. Toimipisteet olivat tottuneet ratkaisemaan kohtaamansa ongelmat tilanteen mukaan ja sovelsivat koko organisaatiota koskettavia toimintaohjeita eri tavoin.

Liikeidean onnistumisen kannalta sen osatekijöiden tulee olla yhteensopivia keskenään. Tutkimustuloksien perusteella kohdeorganisaatiolle esitettiin kehitysehdotuksena toimipisteiden ryhmittelyn hyödyntämistä johtamistyössä liikeidean osa-alueiden yhteensopivuuden vahvistamiseksi. Kehitysehdotuksen lähtökohtana oli koko organisaatiota koskettava yhteinen liikeidea sekä yhteiset tavoitteet, mutta toteutus räätälöitäisiin vastaamaan ryhmien tarpeita. Kehitysehdotuksessa valittiin ryhmittelyperusteeksi toimipisteen koko sen vuoksi, että kuhunkin ryhmään valitut toimipisteet olisivat helposti verrattavissa keskenään ja niille olisi sen vuoksi helppo rakentaa sopivat toiminta- ja johtamismallit, jotka tukevat liikeidean osatekijöiden yhteensopivuutta.

Tutkimuksen teoriaperusta rakentui vahvasti liikeidean käsitteen ympärille, mutta kohdeorganisaation liiketoiminnan luonteen vuoksi tärkeitä käsitteitä ovat myös organisaation sisäinen toiminta sekä palveluliiketoiminnan johtaminen. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena ja siinä hyödynnettiin perinteisiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Aineiston keräämisessä hyödynnettiin kohdeorganisaation koko verkostoa haastattelemalla yhtiön toimipisteiden päälliköitä.

 

Lisätietoja

Laura Julkunen
Yrityksen kasvun johtaminen -koulutusohjelma
puh. +358 50 368 7478