Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Ikäihmisten kuuleminen Lohjalla

YAMK-opiskelija Pirjo Ivanoff tutki opinnäytetyössään Lohjan ikääntyneiden näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista.

Uutinen 14.2.2019

On erityisen tärkeää kuulla, mitä mieltä ikäihmiset itse ovat heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista. Lohjalla kaupunki huomioi ikäihmiset päätöksenteossa ja luo heille mahdollisuuksia vaikuttaa. Hyvinvoinnille merkityksellisiä tekijöitä tuleekin kysyä ikäihmisiltä itseltään. Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida lohjalaisten ikääntyneiden näkemyksiä oman hyvinvointinsa tukemisesta. Ajankohtaisena haasteena ikäihmisille ovat ongelmat kuljetuksissa, mihin ikäihmiset haluavat tukea kaupungilta. Tutkimukseen osallistuneiden näkemyksistä muodostui kehittämisehdotus, joka on annettu ”Suunnitelmaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2019—2025” laativalle työryhmälle.

Kulkeminen haasteellista

Työryhmälle annetussa kehittämisehdotuksessa on mukana kahdeksan tärkeää osaa, joita tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset pitivät merkityksellisinä. Monet toivat vahvasti esille kulkemisen hankaluudet Lohjan maaseudulla. Huolta herätti luopuminen omasta autosta, jolloin kulkeminen maaseudulla palveluihin ja harrastuksiin voi muodostua vaikeaksi niiden etäisyyden takia. Julkisten liikennevälineiden ja yhteiskuljetusten järjestäminen vaikuttaa myös muihin hyvinvointiin liittyviin tekijöihin, kuten sosiaalisiin suhteisiin, osallistumiseen ja aktiivisuuteen. Ikäihmiset pitävät erittäin tärkeänä mahdollisuutta osallistua erilaisiin toimintoihin, oli kyse sitten vaikuttamisesta yhteisissä asioissa, järjestötoiminnasta, liikunta-, käsityö- tai taideharrastuksista. Monet haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön ja haluavat auttaa muita, läheisiään ja naapureitaan.

Tutkimus toi esille sen, että ikäihmisten oma toive on, että heidän mahdollisuuksiansa päästä osallistumaan aktiviteetteihin tuetaan ja kuljetuksia järjestetään sinne, missä niitä tarvitaan. Esimerkiksi ehdotettiin säännöllisiä kuljetuksia maaseudulta kaupunkiin uimahallille. Muita tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin tukemisessa olivat asumiseen, palveluiden saatavuuteen ja tiedonsaantiin liittyvät asiat. Neuvonta ja palveluohjauksen halutaan jalkautuvan myös maaseudulle, jolloin tieto palveluista ja avustuksista olisi helpommin saatavilla. Ikäihmisten hyvää elämää voidaan edistää tukemalla heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Terveys, hyvä mieliala ja taloudellinen hyvinvointi ovat tärkeitä hyvän elämän osa-alueita.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunnitellessa ikäihmisille suunnattuja palveluja ja toimintoja sekä kehitettäessä keinoja, kuinka kuullaan ikäihmisten omia näkemyksiä.

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 Lohjalla. Näkemykset ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisesta kerättiin ikäihmisille järjestetyn työpajan keskustelutilaisuudessa sekä seniorikahviloiden ja omaishoitajille järjestetyn kahvitilaisuuden muistiinpanoista. Keskusteluihin osallistui ikäihmisiä eri puolilta Lohjaa. Opinnäytetyön on tehnyt sairaanhoitaja Pirjo Ivanoff. Ikääntyneiden kuntalaisten näkemyksiä hyvinvointinsa tukemisesta -opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa http://www.theseus.fi/.


Lisätietoja

Pirjo Ivanoff
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 
Sairaanhoitaja YAMK-tutkinto
e-mail pirjo.t.ivanoff@gmail.com
puh. +358 45 171 3444