Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina

YAMK-opiskelija Marja Säikkä on opinnäytetyössään ”Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina” tutkinut ikääntyneiden maahanmuuttajien osallisuutta ja kotoutumista. Tulosten mukaan heitä voidaan tukea heille tarjottavan vertaistoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien avulla huomioiden heidän erityistarpeensa.

Uutinen 13.12.2018

Ikääntyneiden maahanmuuttajien osallisuutta ja kotoutumista voidaan tukea heille tarjottavan vertaistoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien avulla. Toimintaa järjestettäessä on hyvä huomioida ikääntyvien maahanmuuttajien erityistarpeet.

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskustoiminta tarjoaa ikääntyneille maahanmuuttajille mahdollisuuden vertaistukeen, harrastusmahdollisuuksiin ja sosiaaliseen tukeen. Näiden avulla voidaan mahdollistaa asiakkaalle osallisuuden kokemus, joka tukee kotoutumista yhteiskuntaan. Helsingin kaupunki järjestää ikääntyneille maahanmuuttajille suunnattua toimintaa Kontulan, Kinaporin, Myllypuron ja Kannelmäen palvelukeskuksissa. Tarjolla on tuettujen vertaisryhmien lisäksi liikuntaa, kädentaitoja, kielenopetusta ja sosiaaliohjausta.

Sosiaalialan YAMK-opinnäytetyössä ”Ikääntyvät maahanmuuttajat palvelukeskuksen asiakkaina” (Säikkä 2018) mallinnettiin Kontulan palvelukeskuksessa tehtävän monikulttuurisen työn toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä. Kontulan palvelukeskuksessa käytössä olevassa toimintamallissa ikääntynyt maahanmuuttaja voi aloittaa vertaisryhmässä, jonka teemat on suunniteltu kotoutumista tukeviksi. Vertaisryhmän ohella asiakkaalle tarjotaan muuta häntä kiinnostavaa palvelukeskustoimintaa. Palvelukeskuksen työntekijät kulkevat asiakkaan rinnalla ja mahdollistavat toimintaan osallistumista asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opinnäytetyössä tämä toimintamalli on nimetty tuetun kotoutumisen toimintamalliksi.

Ikääntyneillä maahanmuuttajilla voi olla puutteellisesta kielitaidosta, luku- ja kirjoitustaidottomuudesta tai lähtömaan heikoista olosuhteista johtuvia erityisiä tuen tarpeita. Opinnäytetyössä tuotiin esiin, millaisia asioita ikääntyneille maahanmuuttajille järjestettävässä toiminnassa on hyvä ottaa huomioon, jotta osallistuminen on mahdollista. Toiminnan esteettömyyttä käsiteltiin fyysisen, sosiaalisen, kognitiivisen, kulttuurisen ja hengellisen esteettömyyden näkökulmista. Toiminnasta tiedotettaessa tulee vastata asiakkaiden kognitiivisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin niin, että tieto on saatavissa ymmärrettävällä kielellä ja asiakkaat tavoittavilla väylillä. Kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät vaikuttavat siihen, millainen toiminta koetaan mielekkääksi ja sopivaksi. Tarkastelemalla esteettömyyden eri osa-alueita voidaan mahdollistaa myös paljon tukea tarvitsevan asiakkaan palvelukeskusasiakkuus. Opinnäytetyössä tuotiin esiin käytännön esimerkkejä näiden asioiden huomioimisesta. Luottamuksen ilmapiiri toimii hyvänä pohjana ratkaisujen etsimiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kontulan palvelukeskuksen järjestämästä ikääntyneiden maahanmuuttajien toiminnasta tehty mallinnus toimi opinnäytetyössä pohjana uuden toiminnan kehittämisessä tulevaan Vuosaaren palvelukeskukseen. Kehittämistoiminnassa käytettiin apuna palvelumuotoilun menetelmiä. Niiden avulla luotiin toimintamallit jonkin verran ja paljon tukea tarvitsevien ikääntyneiden maahanmuuttajien palvelukeskustoiminnan aloittamiselle.

 

Lisätietoja:

Marja Säikkä
Laurea-Ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen YAMK /
Sosiaaliohjaaja, Kontulan palvelukeskus
p. 044-535 5398 / marja.saikka@gmail.com
p. 040-334 7190 / marja.saikka@hel.fi (7.1.2019 alkaen)