Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Avoin varhaiskasvatus muutoksessa

YAMK-opiskelijoiden Jaana Laition ja Jonna Tuovisen opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista suhteessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Uutinen 14.12.2018

Kehittämistutkimuksen aiheena oli Espoon avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstön Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin liittyvän osaamisen selvittäminen ja sen kehittäminen. Tutkimuksen aikana ilmeni, että henkilöstö tarvitsee tukea ja innostusta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden implementoitiin. Henkilöstön osaamiskartoituksen tuloksia ja kyselyn perusteella laadittua koulutusmateriaalia voidaan jatkossa hyödyntää varhaiskasvatuksen työn kehittämisessä.

Taustaa

Varhaiskasvatus elää muutosprosessissa. Muutoksen taustalla on uusi varhaiskasvatuslaki ja Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Asiakirja on alan työtä normatiivisesti ohjaava, ja sen tulee implementoitua osaksi käytännön työtä. Henkilöstön ammattitaito, osaaminen ja motivaatio ovat tässä prosessissa keskeisessä asemassa. Tutkimukset osoittavat, että laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein tekijä on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Työn tavoite

Opinnäytetyössä selvitettiin Espoon kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista suhteessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan. Osaamiskartoituksen tulosten, tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, erityisesti Delamare le Deistin ja Wintertonin kompetenssinelikentän sekä kehittämishankkeen ohjausryhmän avulla laadittiin henkilöstön osaamista tukeva ja lisäävä koulutusmateriaali.

Tutkimusprosessi

Opinnäytetyö eteni vaiheittain. Aluksi laadittiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla osaamiskartoituskysely avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Osaamiskartoituksen tulosten, tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja osaamisen kehittämishankkeen ohjausryhmänä toimineen avoimen varhaiskasvatuksen koordinointiryhmän kanssa käydyn keskustelun avulla laadittiin koulutusmateriaali. Koulutukset avoimen varhaiskasvatuksen esimiehille ja henkilöstölle järjestettiin syksyllä 2018. Koulutukseen osallistuneille laadittiin palautekysely. Lisäksi kehittämishankkeen ohjausryhmän ryhmähaastattelun avulla keräsimme palautetta koko kehittämisprosessista. Aineiston perusteella laadittiin jatkotoimenpide-ehdotukset.

Tulokset

Osaamiskartoitus osoitti, että henkilöstön ammatillinen ja persoonallinen osaaminen on pääsääntöisesti vahvaa. Tutkimustulokset osoittivat, että yli 30% vastaajista ei ollut käsitellyt tai ei tiennyt käsitelleensä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tai Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaa esimiehen johdolla. Kyseisen tuloksen valossa kehittämishankkeen ohjausryhmän vahva kanta oli, että koulutusmateriaalissa ja järjestettävissä koulutuksissa tulee keskittyä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kokonaishallintaan, vahvistaa henkilöstön ymmärrystä asiakirjan velvoittavuudesta sekä innostaa henkilöstöä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen työskentelyyn. Koulutuksessa vahvistettiin henkilöstön jo olemassa olevaa ammatillista ja persoonallista kompetenssia erilaisten fasilitointimenetelmien ja vertaisryhmäoppimisen avulla.

Kehittämisehdotukset

Espoossa tulisi määritellä avoimen varhaiskasvatuksen perustehtävä ja työn tavoitteet varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkökulmasta, koska asia ei ole kentän näkökulmasta yksiselitteinen. Avoimeen varhaiskasvatukseen tulisi myös luoda rakenteet, joissa työntekijät voivat esimiehen johdolla käydä säännöllisesti kollegiaalista keskustelua. Espoossa järjestetään runsaasti henkilöstön koulutusta, mutta avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstölle kaipaa heidän oman toimintansa erityispiirteet huomioon ottavaa koulutusta. Toiminnan kehittämisen ja arvioinnin tueksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden implementaatiota tulisi seurata säännöllisesti henkilöstölle suunnatun osaamiskartoituksen avulla.

 

Lähdekirjallisuutta

Delamare Le Deist, F. & Winterton, J. 2005. What Is Competence? Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1, 27–46, March 2005.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma. 2017. https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Lapsi_varhaiskasvatuksessa/Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2016. Opetushallitus. Määräykset ja ohjeet 2016:17. Tampere: Suomen yliopistopaino. https://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

 

Lisätietoja:

Jaana Laitio
YAMK-Sosionomi
puh. +358 40 5966 412

Jonna Tuovinen
YAMK-Sosionomi
puh. +358 50 5179 149