Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Asiakasymmärryksen hyödyntäminen Pakilan Voimistelijoiden lasten liikunnan kehittämistyössä

YAMK-opiskelija Nanna Tuomi-Nikula hyödynsi palvelumuotoilua opinnäytetyötutkimuksessaan, jonka tavoite oli ymmärtää, millaisia tarpeita perheillä on alle 10-vuotiaiden lasten seuraharrastamisen suhteen ja tuottaa näkemystä siitä, millaista palvelumuotoiluosaamista Pakilan Voimistelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna voimisteluseurassa tulevaisuudessa tarvitaan. Tuomi-Nikulan työn tuotoksena syntyneet persoonakuvaukset kuvastavat perheiden tarpeita, lisäksi tulevaisuuden toimintaympäristön muutostekijöiden tarkastelu havainnollistaa millaisia tekijöitä voimisteluseuran kehitystyössä tulisi ottaa huomioon.

Uutinen 17.1.2019

Opinnäytetyön kohteena oli Pakilan Voimistelijat ry, jossa on vuodesta 2018 kehitetty lasten ja nuorten liikunnan puolen toimintaa ja selkeää voimistelijan polkua. Kehitystyötä tukemaan, seurassa haluttiin opinnäytetyötutkimuksen avulla tarkastella liikunnan muutossuuntia, seuratoiminnan ilmiöitä ja perheiden tarpeita Pakilan Voimistelijoiden lasten ja nuorten liikunnan tulevaisuuskestävän palvelukonseptin kehittämiseksi. Yhteiskunta on muuttunut, liikuntakulttuuri pirstaloitunut ja sen myötä perinteinen urheiluseuratoiminta ajautunut murrokseen. Opinnäytetyön tuloksena on syntynyt alle 10-vuotiaiden voimisteluseurassa liikkuvien tyttöjen vanhemmista fiktiivisiä persoonakuvauksia, jotka kuvastavat perheiden aitoja tarpeita lapsen seuraharrastamisen suhteen. Tuloksissa esiintyvät tarpeet - selkeä ja reaaliaikainen viestintä, tasoryhmät ja harrastusmahdollisuudet eri tasoilla, ajoissa julkaistut aikataulut, helppo ja riittävä informaatio, sosiaalinen anti, yhteisöllinen fiilis, markkinointiin panostaminen, tuntisisältöjen avaaminen sekä toiminnasta kertominen livenä kauden alussa – antavat näkökulmia palvelukonseptin kehittämistyöhön. Opinnäytetyöprosessilla on lisäksi saatu arvokkaita tietoja ja mielikuvia perheiden erilaisista elämäntyyleistä, motivaatiotekijöistä, rooleista, harrastuksista, mielenkiinnonkohteista, elinympäristöstä, toiveista, tavoitteista ja turhautumisista. Jokainen luotu persoona on saanut ympärilleen tarinallisen kuvauksen, johon kehittämistyöryhmässä on helppo samaistua.

Lisäksi opinnäytetyössä on otettu huomioon toimintaympäristön trendejä ja niiden vaikutuksia seuratoimintaan. Seurojen ammattimaistuminen, uudet sisällöt palveluineen, digitalisaatio, kaupungistuminen, kyky uusiutua nopeasti, osallistavat toimintatavat, ikääntyminen, ympäristövastuullisuus ja vapaaehtoisuuden projektiluonteisuus, nuorten muuttunut liikuntakulttuuri sekä megatrendit globalisaatio ja yhdenvertaisuus, haastavat perinteistä ja arvokasta seuratoimintaa. Asiakasymmärryksen kartoittamisella ja ympäristön ilmiöiden tarkastelulla, Pakilan Voimistelijat pystyvät kehittämään lasten ja nuorten liikunnan puoltaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja ympäristön haasteisiin.

Tutkimuksen toteuttaminen

Opinnäytetyöllä hankittua tietoa prosessoitiin palvelumuotoilun keinoin. Tutkimusaineisto kerättiin 12 vanhemman teemahaastatteluilla, jotka analysoinnin ja teemoittelun jälkeen tiivistettiin kolmeksi persoonakuvaukseksi. Toimintaympäristön muutoksia peilattiin kuvitteellisiin persooniin ja saatiin näin tärkeää asiakasymmärrystä voimisteluseurassa käynnissä olevaan kehittämistyöhön. Ilman persoonakuvauksia kehitystyötä saatetaan herkästi suunnitella vastaamaan kehittämistyöryhmän omia käyttötapoja ja mieltymyksiä. Persoonat tuovat todellisen loppukäyttäjän arvoineen, asenteineen ja tarpeineen lähelle kehittämistyöryhmää.  Pakilan Voimistelijat voi hyödyntää opinnäytetyön tuloksia ja lähestymistapaa järjestölähtöisessä kehittämistyössään persoonakuvauksista ponnistaen.

Tutkimus indikoi, että tulevaisuuteen tähtäävä palvelumuotoilu tarjoaa tehokkaita välineitä strategiseen visiointiin, kehitysprosessiin ja innovointiin. Samalla kun kehitetään asiakaslähtöisiä arvolupauksia, palvelumuotoilulla voidaan lisäksi arvioida ja haastaa voimisteluseuran strategista tilaa. Palvelumuotoilulla on siis merkittävä rooli osana Pakilan Voimistelijoiden kyvykkyyksiä muuntua ja nousta murrostilasta kohti uusia mahdollisuuksia ja menestyksen polkuja.


Lisätietoja:

Nanna Tuomi-Nikula
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK
puh. 0440320253