Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Asiakasprosessien kehittäminen Lean-menetelmien avulla Askolan kunnan sotepalveluissa

YAMK-opiskelija, sosionomi Susanna Vettenranta, tutki opinnäytetyötutkimuksessaan Lean-menetelmien soveltuvuutta Askolan kunnan sotepalveluiden kehittämiseen. Vettenrannan työssä käytiin läpi kaksi kehittämiskierrosta ja laaja-alaisesti Lean-menetelmiä. Työssä pohdittiin, miten työtä voidaan tehostaa niin, että asiakas on yhä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä.

Uutinen 2.1.2019

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Askolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden prosesseja niin, että asiakkaat ja työntekijät hyötyvät kehittämistutkimuksesta. Tämä tapahtui tunnistamalla kehittämiskohteet ja löytämällä hukkaa prosesseista. Hukkien etsimisellä ja tunnistamisella tähdätään yhteistyön tiivistämiseen eri työntekijöiden kesken, työn tehostamiseen sitä varsinaisesti muuttamatta niin, että turhaa ja päällekkäistä tekemistä vähennetään ja poistetaan. Tarkoituksena on, että asiakas hyötyy tästä kaikesta.

Lean-menetelmillä voidaan kehittää kunnan sotepalveluiden asiakasprosesseja ja päästä hyviin tuloksiin

Lean-menetelmien avulla saatiin monia tuloksia. Askolan kunnan sotepalveluiden työntekijöiden päällekkäisiä töitä vähennettiin ja toimenkuvia kirkastettiin, asioiden liiallinen varmistelu lopetettiin. Kuntoutustyöryhmä alkoi kokoontua jälleen pitkän tauon jälkeen ja senioreille kehitettiin joka viikko kokoontuva ryhmä, missä kotona asuvat vanhukset kokoontuvat palvelutalossa ja heille on järjestetty liikuntaa ja samalla he saavat tukea ja palveluohjausta. Palveluohjausta parannettiin muidenkin asukkaiden osalta ja siihen kehitettiin uusia työmuotoja paikkoihin, missä kuntalaiset muutenkin käyvät. Kunnan budjetti rakentuu nyt paremmin esimiesten yhteistyössä, missä kuntalaiset nähdään yhteisinä asiakkaina eikä ”omina” asiakkaina. Työterveyshuolto on raportoinut työntekijöiden paremmasta viihtymisestä ja siitä, että työnkuvat ovat selkeämmät työntekijöille.

Lean-menetelmät soveltuvat niin terveydenhuollon kuin sosiaalipalveluiden uudelleen järjestämiseen. Tärkeää on, että pääroolissa on asiakas eikä tehostaminen sinänsä. Kehittämiskohteena tuli esiin kustannusten säästämisen mittaaminen ja kehittämisen jatkuminen. Lean tarkoittaa ikuista parantamista ja tämä opinnäytetyö oli osa Askolan kunnan sotepalveluiden jatkuvaa kehittämistä.

Muutoksen läpivieminen Lean-menetelmillä vaatii kehittämisestä innostuneita johtajia

Tutkimuksen aikana seurattiin osallistuvan havainnoinnin keinoin perusturvan johtoryhmän jäsenten osallistumista kehittämiseen, innostuneisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyön laatua. Lean-menetelmien perinteen mukaisesti kehittäjien täytyy kaikkien olla sitoutuneita yhteiseen matkaan. Muuten Lean-menetelmillä kehittäminen ei onnistu. Jos kaikki eivät ole sitoutuneita prosessiin, koko työ on (Leanin termien mukaisesti) hukkaa. Tutkimuksellisena otteena on osallistuva havainnointi.

 


Lisätietoja:

Susanna Vettenranta
Opinnäytetyön tekijä
Sosionomi YAMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen
Puh. +358404197286