Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Asiakaspolun kehittäminen ikäihmisten päivätoimintayksikköön

YAMK-opiskelija Virve Kumpulaisen opinnäytetyössä luotiin asiakaspolkukansio ikäihmisten päivätoimintayksikköön.

Uutinen 11.12.2018

Ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Ikävuosien 65-74 välillä on altis aika toimintakyvyn heikkenemiseen sekä tärkein aika järjestää ehkäisevää toimintaa liikkumisen ja toimintakyvyn vähenemistä vastaan. Varhaisella puuttumisella toimintakykyyn on ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen edesauttavat ikäihmisten hyvinvointia sekä tukevat kotona asumista itsenäisesti tai tuettuna. Päivätoiminnalla pyritään edistämään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista tukevan toiminnan keinoin.

Opinnäytetyö toteutettiin Helsingin kaupungin palvelutalon päivätoimintayksikössä touko-syyskuussa 2018. Kehittämiskohteena oli tuottaa päivätoimintaan ikäihmisen toimintakyvyn arviointi- ja asiakaspolkumalli, joka on kaikkien ammattiryhmien käyttöönotettavissa helposti ja sujuvasti. Työyhteisö koki, että toimenpiteet olivat hajanaisia ja selkeä toimintamalli puuttui. Tärkeää oli selvittää mitä arvioidaan, milloin ja miksi sekä miten saatujen tulosten pohjalta jatketaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää päivätoimintapalveluita käyttävien ikääntyneiden toimintakykyä, mikä tukee heidän kotona asumistaan.

Kehittämistyön tuloksena syntyi asiakaspolkumallista kansio, mikä on jokaisen työntekijän helppo ottaa käyttöön. Asiakaspolkukansion sisällysluettelosta työntekijä löytää tarvittavat tiedot ja ohjeet asiakkaan käyntikertojen mukaan tehtäviin toimenpiteisiin. Kansiosta löytyvät lomakkeet ja ohjeet tehtävien testien, kartoitusten ja kirjaamisten avuksi. Kansiosta työntekijä löytää kaiken mitä asiakkaan kanssa tarvitaan, yhdestä paikasta sekä helposti saatavilla.

Opinnäytetyön kehittämisehdotuksissa esitettiin asiakaspolkukansion sisällysluettelon siirtämistä verkkoympäristöön. Sisällysluettelon kohdat olisivat aktiivisia linkkejä kunkin toiminnon verkkosivulle suoraan. Näin vältyttäisiin kansion sisällön päivittämiseltä työyhteisössä. Päivittämisen kohteeksi jäisi aktiivisten linkkien päivitys tarpeen mukaan. Samalla voitaisiin toimia paperittomasti kirjaten kaikki asiakastiedot suoraan koneelle.

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa sovellettiin osallistavan toimintatutkimuksen ja valmentavan työnohjauksen periaatteita. Niiden avulla päivätoimintayksikön henkilökunta loi yhdessä omannäköisensä ja käytäntöön soveltuvan toimintamallin omaan yksikköönsä. Päivätoiminnan kirjaamistyöryhmän kautta tieto asiakaspolkumallista levisi myös muihin kaupungin päivätoimintayksiköihin syykuussa 2018.

Lisätietoja:

Virve Kumpulainen
Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
040-581 2176