Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Sukupolvenvaihdoksessa kehitetään johtamista henkilöstön sitouttamiseksi

YAMK-opiskelija Neilikka Murto tutki yrityksen henkilöstön sitoutumista sukupolvenvaihdostilanteessa

Sukupolvenvaihdoksessa yritysryhmän johtaja vaihtuu ja koko yritysryhmä käy läpi suuren muutoksen. Tarve sitoutuneista työntekijöistä pysyy kuitenkin samana, vaikka johtaja vaihtuukin. Yksi tärkeimmistä johtajan taidoista on kyky luoda luottamuksellinen suhde henkilöstöön, sillä opinnäytetyössä saatujen tulosten mukaan tärkeimpänä sitouttamisen keinona pidetään hyvää ja luotettavaa suhdetta johtoon.

Työntekijöitä sitoutetaan johtamalla sekä asioita että ihmisiä

Opinnäytetyön kehittämistutkimus tehtiin perheyritysryhmälle. Tulosten mukaan yritysryhmässä painotetaan tällä hetkellä enemmän asioiden kuin ihmisten johtamista. Johtamista tehdään tiedostamatta ja ylläpitäen. Asioita katsotaan ruohonjuuritasolla. Jatkajat haluavat kehittyä johtajina yhdistämällä asioiden ja ihmisten johtamista varmistaakseen yritysryhmän houkuttelevuuden ja motivoituneiden sekä sitoutuneiden työntekijöiden pysyvyyden.

Vahva luottamus johtoon antaa hyvät edellytykset jatkajille yritysryhmän johtamiseen ja siinä kehittymiseen. Tulosten mukaan jatkajien tulee oppia priorisoimaan ajankäyttöään paremmin, olla läsnä kaikille työntekijöille tasavertaisesti, selkeyttää rooliaan, antaa tunnustusta, pyrkiä avoimuuteen ja säännölliseen viestintään.

Kehittämistutkimuksessa selvitettiin myös, miten ja millä tavalla sitoutuneita työntekijät ovat. Tuloksista käy ilmi, että yritysryhmässä esiintyy kolmea erilaista sitoutumisen astetta. Monet työntekijät ovat sitoutuneet yritysryhmään tunnepohjaisesti, mikä näkyy esimerkiksi vahvana luottamuksena johtoon ja työtyytyväisyytenä. Normatiivista organisaatioon sitoutumista ilmenee lojaalisuutena yritysryhmää kohtaa. Jatkuvuuteen perustuva organisaatioon sitoutuminen näkyy sitoutumisena yritysryhmään taloudellisista syistä.

Palkitsemista hyödynnetään sitouttamisessa

Tulosten mukaan yritysryhmässä hyödynnetään sekä aineellista että aineetonta palkitsemista. Työntekijöitä palkitaan joustavuudella, työsuhteiden pysyvyydellä ja erilaisilla eduilla. Johdettavat pitävät hyvinä sitouttamisen keinoina hyvää ja läheistä suhdetta johtoon, arvostusta, hyvää yhteishenkeä, työn sisältöä ja palkkaa.

Tulosten mukaan johdon tulee lisätä palkitsemisen keinoja. Johdettavat toivovat jatkajilta roolien kirkastamista, suunnitelmallisuutta, tunnustusta, yhteistä toimintaa ja bonusjärjestelmää.

Tiedostetulla johtamisella katse tulevaisuuteen

Sitoutuneen henkilöstön ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi jatkajien tulee kehittää omaa johtamistaan. Johtamista saadaan kehitettyä suunnittelemalla ja ennakoimalla tulevaa sekä rakentamalla strategiaa, viestimällä säännöllisesti, kuuntelemalla ja osallistamalla johdettavia. Jatkajien tulee suunnata katse tulevaisuuteen ja johtaa tiedostaen.

Kehittämistutkimuksen otollisuus auttaa sukupolvenvaihdoksessa. Saatuja tuloksia hyödynnetään kehittäessä yritysryhmän johtamista ja sitouttamisen keinoja. Tulokset antavat johdolle konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka saadaan läpivietyä yhdessä johtajakouluttajan kanssa.

Opinnäytetyö tehtiin Espoossa huhti–lokakuussa 2019.

Työ julkaistaan painettuna Laurean kirjastossa.

Lisätietoja

Neilikka Murto
Opinnäytetyön tekijä
Yrityksen kasvuun johtaminen (YAMK)
murto.neilikka(at)gmail.com