Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Megatrendit ja trendit muokkaavat kauneudenhoitoalan osaamistarpeita ja ammatillista koulutusta

Tanja Hemmilä ja Sini Sirén kartoittivat opinnäytetyössään työelämän tulevaisuuden osaamistarpeita.

Kaksi estenomiopiskelijaa työskentelemässä laboratoriossa.

Kauneudenhoitoalaa ohjailevat pitkälti trendit, jonka vuoksi se elää jatkuvassa muutoksessa. Kauneusbisnes on saavuttanut kasvullaan merkittävän markkina-aseman tehden kauneudenhoitoalasta hyvin monipuolisen ja nopeasti kehittyvän. Näin ollen se vaatii toimijoiltaan monipuolisia taitoja sekä halua kehittyä ketterästi. Kauneudenhoitoalan monimuotoistuessa elinikäinen oppiminen, uudenlaiset osaamisyhdistelmät ja työnkuvat tulevat korostumaan. Tämä luo myös kauneudenhoitoalan oppilaitokselle tarpeen varmistaa osaamisen ja osaamistarpeiden kohtaaminen tulevaisuudessa.

Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat, estenomit Sini Sirén ja Tanja Hemmilä kartoittivat kehittämistyössään tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita sekä kokosivat ennakointitietoa, kuinka kauneudenhoitoalan tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamistarpeita ja opiskelijoiden tarpeita.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutuksessa tehdyn kehittämistyön toimeksiantajana oli Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Kehittämistyö tarjoaa uusia näkökulmia kauneudenhoitoalan ammatillisen tutkinnon kehittämiseen. Lisäksi työssä avataan kauneudenhoitoalan tulevaisuuden trendejä ja työmahdollisuuksia.

Opinnäytetyön menetelmällisinä ratkaisuina hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluja ja Delfoi-asiantuntijapaneelia sekä opiskelijoille suunnattua World Café -tyyppistä virtuaalista kehittämispajaa. Tutkimustuloksista ilmeni, että kauneudenhoitoalalla korostuvat erityisesti kestävän kehityksen osaaminen, digitaalisten alustojen ja työkalujen käyttötaito sekä monikulttuurisuustaidot. Näin ollen kauneudenhoitoalan ammatillisen koulutuksen sisältöä tulisi kehittää vastaamaan paremmin erityisesti näihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi tulevaisuuden ilmiöinä nousivat teknologisoituminen ja työn monimuotoistuminen. Opiskelijoiden tarpeissa korostuivat erilaiset yksilölliset polut sekä opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös ketterän oppimisen kehittämistä, joka antaa työkalut tulevaisuuden tekemiseen.

Opinnäytetyöprosessin lopputuotoksena laadittiin trendikortit, asiakasprofiilit sekä tulevaisuuden osaamisen visiokartta. Trendikortteja voidaan hyödyntää viestinnän ja opetuksen työkaluina. Asiakasprofiilikortit auttavat opiskelijoiden opintotarjonnan ja mahdollisten tuentarpeiden suunnittelussa. Tulevaisuuden osaamisen visiokartassa on ennen kaikkea huomioitu tulevaisuussuuntautunut ajattelu sekä osaamisen kokonaisvaltaisuus. Toimeksiantaja koki visiokartan hyödyllisenä ja näin ollen opetuksen sisällöllinen kehittäminen olisi jo mahdollista aloittaa sen pohjalta. Koska kauneudenhoitoalalla tullaan tarvitsemaan yhä enemmän myös korkea-asteen osaamista, visiokartassa on tuotu esille mahdolliset väyläopinnot sekä yhteistyön kehittäminen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Megatrendit ja niiden globaalit vaikutukset tulevaisuuden työnkuviin ovat universaaleja ilmiöitä ja siten tämä kehittämistyö on myös muille aloille hyödynnettävissä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sini Sirén, estenomi, kauneudenhoitoalan opettaja
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, YAMK
Puh. +358 40 830 9416, sini.siren@student.laurea.fi

Tanja Hemmilä, estenomi, kauneudenhoitoalan opettaja
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, YAMK
tanja.hemmila@edu.hel.fi