Siirry sisältöön

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistajina

Pärjätään yhdessä –hankkeen vaikutuksia arvioitu Satakunnan ja Lapin hankealueilla.

Suomea voidaan kuvailla vapaaehtoistoiminnan luvatuksi maaksi, sillä yli kolmasosa suomalaisista on luovuttanut omaa aikaansa yhteisen hyvän vuoksi toimimalla vapaaehtoisena jossakin järjestössä, puolueessa tai liikkeessä.

Arviolta 500 000 suomalaista toimii vapaaehtoisena sosiaali- ja terveysjärjestöissä, tällä on suuri merkitys järjestöjen toiminnan kannalta. Etenkin paikallistasolla useat yhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin. Lisäksi vapaaehtoistoiminta on merkittävä resurssi myös niille järjestöille, joilla on palkattua henkilöstöä. Ilman vapaaehtoisia ja heidän antamaansa panostusta yhteiselle hyvälle kuihtuisi järjestötoiminta olemattomiin.

Pärjätään yhdessä –hankkeen tarkoitus lyhyesti

Järjestöjen, järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisten tekemällä yhteistyöllä on ensiarvoisen tärkeä ja merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden vahvistajana. Suomen Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hankkeen avulla tätä arvokasta työtä on kehitetty lisäten samalla kansalaisten osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta Lapin ja Satakunnan hankealueilla.

Pärjätään yhdessä -hankkeen päätavoitteena on ollut ihmisten aktivoiminen oman lähiyhteisönsä turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen tarkoituksena on ollut kartoittaa ja koota yhteen alueellisten järjestötoimijoiden osaaminen ja resurssit turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisen osa-alueilta.

Laurean toiminta Pärjätään yhdessä -hankkeessa

Suomen Punainen Risti tilasi Laurea-ammattikorkeakoululta Pärjätään yhdessä-hankkeen vaikutusten arviointiraportin. Arviointiraportin tavoitteena oli tukea Pärjätään yhdessä -hankkeen työtä ja toiminnan kehittämistä Satakunnan ja Lapin hankealueen verkostoissa. Haastattelut ja analysointi tehtiin loppuvuoden 2018 aikana ja tulokset luovutettiin SPR:lle keväällä 2019.

Arviointiraportin tutkimuskysymyksiä oli kolme:

  1. Minkälaisia vaikutuksia Pärjätään yhdessä -hankkeella on ollut hankealueen järjestöjen toimintaan?
  2. Millaisia ovat järjestötoimijoiden kokemukset Pärjätään yhdessä -hankkeesta hankealueen verkostoissa?
  3. Minkälaisia odotuksia järjestötoimijoilla on Pärjätään yhdessä -hankkeen jälkeen?

Pärjätään yhdessä –hankkeen arvioinnin tulokset

Tulosten mukaan Pärjätään yhdessä -hankkeen vaikutukset näyttäytyivät järjestötietoisuuden ja työn merkityksellisyyden lisääntymisenä sekä positiivisina muutoksina järjestöjen toiminnassa ja yhteistyössä. Pärjätään yhdessä -hankkeen mahdollistamien resurssien avulla, yhteistyön koettiin pääasiallisesti helpottuneen.

Kokemuksissa tietoisuuden lisääntyminen kuvataan kahdesta eri näkökulmasta: tietoisuus hankkeessa esiintyneistä teemoista sekä tietoisuus hankkeessa mukana olleista järjestöistä. Merkittäväksi tuloksissa nousi myös kokemus tiedon jakamisesta hankkeen puitteissa järjestetyissä tapahtumissa sekä kokemukset yhteisöllisyyden vahvistumisesta. Tuloksissa esiintyi myös kriittistä palautetta, ne ilmenivät erilaisina toiminnan, yhteistyön sekä resurssien haasteina.

Hankkeen jälkeen järjestötoimijat odottivat yhteistyön jatkumista. Odotuksena oli verkostotyön ja kontaktien pysyvyys luotujen suhteiden ja yhteistyön tekemisen ansiosta. Odotukset näyttäytyivät myös edellytyksinä, joita verkostotyö ja yhteistyö tarvitsevat jatkuakseen.

Tuloksissa korostui erityisesti toiminnan koordinoinnin tarve, jota pidettiin merkittävimpänä tekijänä verkostojen yhteistyön jatkuvuudelle. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhteistyölle, yhdessä tekemiselle ja toiminnan koordinoinnille on tarvetta myös tulevaisuudessa.

Sen lisäksi, että järjestöillä on ensiarvoisen tärkeä ja merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden vahvistajana, vaikuttaa tämä arvokas työ myös hyvinvointivaltioomme vahvistaen kansantaloutta. Tätä ei tule unohtaa tulevaisuudessa uudistettaessa hyvinvointivaltiomme rakenteita.

Yhteistyö SPR:n ja Laurean välillä jatkuu

SPR:n ja Laurean kokemukset yhteistyöstä Pärjätään yhdessä –hankkeen pohjalta ovat hyvät, jonka vuoksi toimintaa aiotaan jatkaa tulevaisuudessa. Suunnitteilla on ainakin erilaista tutkimus-, seminaari- ja hanketoimintaa, jonka myötä yhteistyötä tullaan lähitulevaisuudessa laajentamaan usealla osa-alueella.

Pärjätään yhdessä -hankkeen arviointiraportti on luettavissa Theseus-palvelussa.

Myös arviointityön yhteydessä tehty opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessa Theuseus-palvelussa.

Lisätietoa Pärjätään yhdessä -hankkeesta voi lukea myös hankkeen verkkosivuilta.