Siirry sisältöön

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja on ainutlaatuinen koko valtakunnassa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Rikosseuraamusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 06.09.2020
 • Ajoitus: 14.09.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Verkkototeutuksena tapahtuvalla rikosseuraamusalan opintojaksolla pääset perehtymään sovittelun ja restoratiivisen oikeuden maailmaan. Kurssilla tutustutaan myös eri restoratiivisen sovittelun käytäntöihin, kuten rikos- ja riita-asioiden sovittelu, työyhteisösovittelu, katusovittelu, naapuruussovittelu ja perheasiainsovittelu. Myös vapaaehtoissovittelijan sekä sovittelun ammattihenkilöstön rooli tulee kurssilla tutuksi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • hallita restoratiivisen oikeuden taustateorian, arvot ja periaatteet
 • soveltaa restoratiivisen oikeuden erilaisia käytänteitä
 • arvioida sovitteluprosessia ja siinä käytettäviä menetelmiä
 • määrittää sovittelulain ja sen suhteen rikosoikeusjärjestämään
 • kuvata sovittelun erityiskysymykset ja niiden vaikutukset sovitteluprosessiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Braithwaite J (2002) Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford University Press.
 • Ervasti, K., Nylund A. 2014 Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Edita.
 • Flinck, Aune (2013) Rakennamme sovintoa - Opas rikosten ja riitojen sovitteluun. THL.
 • Gellin, M. 2011. Sovittelu koulussa. PS-Kustannus. • Larsson, L., suom. Toukonen M-L. 2012. Sovittelun taito. Basam Books.
 • Pehrman, T. 2011. Paremmin puhumalla: restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Lapsin yliopistokustannus.
 • Poikela, E. 2010. Sovittelu - Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Suomen sovittelufoorumi
 • Recommendation CM/Rec (2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters.
 • Sherman LW & Strang H (2007) Restorative Justice: The Evidence. The Smith Institute.
 • Van Ness DW & Strong KH (2015) Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice. Routledge. 5thed.

Lisäksi esimerkiksi Haaste-lehdessä on ollut useita mielenkiintoisia julkaisuja sovittelusta. https://www.haaste.om.fi/fi/

Toteutustapa

Arvio työtuntien jakautumisesta opintojaksolla (yht. 135 h):

 • Verkkoluennot 1 op (32 h)
 • Oppimistehtävät 2 op (50 h)
 • Oppimispäiväkirja 2 op (53 h)

Arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tehtävien ja loppuraportin tekeminen annetussa aikataulussa siten, että niistä näkyy perehtyminen aiheeseen sekä oma ajattelu. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on jokaiseen osasuoritteen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson tehtävät palautetaan Optimaan "TO00BL95-3002 Sovittelu ja restoratiivinen oikeus" -työtilaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Rikosseuraamusalasta kiinnostuneille avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 25 paikkaa.