Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Oikeustieteistä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-31.8.2019
 • Ajoitus: 1.10.-29.11.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus, Hyvinkää
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan keskeisen peruskäsitteistön ja osaa tunnistaa oikeudenalaan liittyvät perusongelmat
 • soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja

Toteutus

Opintojakson aloituskerta on yhteinen, koska opintojakson alussa kaikkien kanssa käydään kävitse opintojakson suorittaminen. Yhteiseen aloitukseen voi osallistua verkossa. Aloituksessa on läsnäolovelvoite.

Muut ZOOM-kerrat, aikataulu päivtetään myöh. (tallennetaan ja ovat seurattavissa opintojakson loppuun).

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa. Opintojaksoon kuuluu ZOOM-välitteisiä luentoja, oppimistehtäviä ja tentti.

Oppimateriaali

Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus, 3. uud. painos, 2018 (saatavilla myös sähköisesti LaureaFinnan kautta). Tarkemmat kirjan luvut ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi

Opintojakson arviointi H-5.

Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Kriteerit

Tyydyttävä

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä perhe- ja jäämistöoikeuden peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön.

Hyvä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan perhe- ja jäämistöoikeuden käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Kiitettävä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat hyvällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.

Ajankäyttö ja kuormitus

 • 5 op, 135 h
 • Keskustelu
 • Luennot
 • Oppimistehtävät
 • Oppimisanalyysi
 • Itsenäinen opiskelu ja tentti

Opetussuunnitelman opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa 1) perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvan keskeisen peruskäsitteistön, 2) osaa tunnistaa oikeudenalaan liittyvät perusongelmat sekä 3) soveltaa perhe- ja jäämistöoikeuden alaan kuuluvia normeja.

Tarkennetut osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisiin säädöksiin ja käsitteisiin sekä käydään läpi erilaisia oikeustapauksia ratkaisuineen seuraavista aihealueista:

 • lasta koskevista oikeudellisista kysymyksistä
 • avio-oikeudellisista kysymyksistä
 • avio- tai avoerotilanteista
 • testamenttioikeudesta
 • perinnönjaon oikeussuhteista
 • edunvalvontaoikeudesta

Arvioinnissa sovelletaan pääkohdin Laurean yleistä arviointikriteeristöä. Oppimistehtävien arvioinnille esitetään opintojakson alussa arviointikehikko.

Lisätietoja: