Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 08.08.2020 - 24.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Toteutus

Opintojakson lähitapaamiset ovat pääsääntöisesti viikoittain. Ensimmäisellä tapaamiskerralla 11.9. suunnitellaan yhteydessä tarkemmin tapaamisten työskentelymuotoja ja rytmitystä.

11.09.2020 13.00 - 16.00
18.09.2020 13.00 - 16.00
25.09.2020 09.00 - 12.00
02.10.2020 09.00 - 12.00
09.10.2020 13.00 - 16.00
16.10.2020 09.00 - 12.00
23.10.2020 09.00 - 12.00
06.11.2020 13.00 - 16.00 
13.11.2020 09.00 - 12.00
20.11.2020 09.00 - 12.00 
27.11.2020 09.00 - 12.00
04.12.2020 09.00 - 12.00
11.12.2020 13.00 - 16.00

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheisiin sekä yleisiin vaatimuksiin (mm. etiikka, luotettavuus). Menetelmällisesti huomioidaan sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen lähestymistapa.

Laadullinen tutkimus

 • Laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet,-menetelmät ja tutkimusprosessi
 • Induktiivinen sisällönanalyysi
 • Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Määrällinen tutkimus

 • Määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet, kyselylomake, perusmenetelmät ja tutkimusprosessi
 • Määrällisen tutkimuksen luotettavuus
 • SPSS-ohjelman käyttö tilastollisessa analyysissä

Tiedonhaku

 • Sähköiset julkaisut eri tietokannoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön kautta jaetaan materiaalia. Kirjallisuus toimii opintojaksolla tukena, mutta opintojakso ei seuraa mitään tiettyä teosta.

Keskeisiä kirjoja ovat mm.

 • Hirsjärvi S., Remes P., Sajavaara P. 2012. Tutki ja kirjoita. 15. -17. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
 • Ojasalo K., Moilanen T., Ritalahti J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. painos. Helsinki: SanomaPro.nka paljon opiskelijoita on.
 • Laurean kirjasto voi auttaa myös sopivan tietoperustan etsimisessä.

Arviointi

H-5

Lisätietoja: