Innovaatiot ja yrittäjyys

Laurean strategian yhtenä keskeisenä valintana on palveluinnovaatioiden tuottaminen sekä opiskelija- ja kasvuyrittäjyyden edistäminen. Laurea profiloituu yrittäjyyden edistämisessä erityisesti osaamispohjaisen yrittäjyyden ammattikorkeakouluksi. Samalla vahvistetaan metropolialueen kilpailukykyä ja uudistetaan alueen ‎innovaatioekosysteemiä.‎

Laurean innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut tarjoavat apua uuden tiedon ja osaamisen kaupallisessa ‎hyödyntämisessä. Tunnistetut innovaatioaihiot jalostetaan kaupallistettaviksi tuotteiksi ja ‎palveluiksi, joille hahmotellaan parhaiten soveltuva kaupallistamispolku ja liiketoimintamalli. Innovaatioiden kaupallinen hyödyntäminen toteutuu yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön ja ‎työelämän innovaatiokumppaneiden kanssa.‎

Spinno Enterprise Center on teknologia- ja osaamispohjaisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä palveleva yrityshautomo. joka toimii pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ja -‎yhteistyön kehittäjänä. Uusien yrittäjien ohella Spinno auttaa alueen korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja liike-‎elämää uusien strat-up yritysten synnyttämisessä. 

Opiskelijayrittäjyyden edistäminen

Laureassa opiskelijayrittäjyyden edistäminen pitää sisällään sekä yrittäjyyden oppimisen, että uuden opiskelijalähtöisen yritystoiminnan edistämisen ja tukemisen.

Laurean eri yksiköissä tapahtuvaa yrittäjyyden oppimista lähestytään tietojen (Knowledge; learn to understand entrepreneurship), asenteiden (Attitudes; learn to become entrepreneurial), ja taitojen (Skills; learn to become an entrepreneur) muodostaman kokonaisuuden näkökulmasta. Keskeistä on myös luoda positiivista, yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä ja “spiritiä” opiskelijoiden ja henkilöstön keskuuteen, sekä ymmärtää uusien markkinoiden luomisen merkitys esim. teknologista kehitystä hyödyntämällä.

Laurealaisen yrittäjyysoppimismallin lähestymistapana on tukea yksilöä oman yrittäjyyspotentiaalinsa tunnistamisessa, sekä toisaalta edistää lupaavien yritysideoiden kehittymistä. Myös opiskelijayrittäjyyden käsite on laaja, se voi pitää sisällään yrittäjämäisen toiminnan työyhteisössä, oman osaamisen laaja-alaisen hyödyntämisen työelämässä, tai vaikkapa yhdistystoiminnan kautta tapahtuvan yrittäjämäisen toiminnan.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää korkeakoulun innovaatio- ja yrittäjyyspalveluita, esim. TULI/Tuoteväylä-rahoitusta lupaavien kaupallistamisideoiden edistämiseksi. Kasvuyrittäjyyspotentiaalia omaavat yritysideat ohjataan Spinno yrityshautomon palveluiden piiriin. Laurea voi tietyissä tapauksissa toimia myös pääomasijoittajana alkavissa opiskelijalähtöisissä yrityksissä.

Yrittäjyyden edistymistä voidaan seurata monin eri tavoin, esim. opiskelijoiden mielikuvien ja yrittäjyysintention kehittymisellä, perustettujen opiskelijalähtöisten yritysten ja valmistumisen jälkeen yrittäjänä toimivien lukumäärällä tai vaikkapa yrittäjyysoppimiselle ”altistuneiden” opiskelijoiden, tai hankeaihioiden ja keksintöilmoitusten lukumäärällä. Tarkoituksena on toisaalta edistää opiskelijalähtöisen yritystoiminnan kehittymistä, toisaalta varmistaa että kaikille opiskelijoille mahdollistetaan osallistuminen yrittäjyyden oppimiseen.

Yksiköiden esihautomot ja muut vastaavat rakenteet, erilaiset yrittäjyysleirit ja -tapahtumat, kuten jo useampana vuotena toteutettu Campridge VentureCamp, InnovationExpress ja erilaiset kilpailut, kuten Sense liikeidekilpailu, tukevat mainiosti opiskelijayrittäjyyden edistämistä. Tärkeinä verkostokumppaneina näiden toteuttamisessa ovat Laurea ES sekä Laurean Alumnit. 

Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat FUAS-jäsenkorkeakoulut, muut kansalliset ja kansainväliset korkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset, Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN, sekä yrittäjäjärjestöt. Kaupallistamisen näkökulmasta keskeisiä kumppaneita ovat Tekes, Keksintösäätiö, ELY-keskukset, sekä yrityshautomot ja muut alkavaa yritystoimintaa edistävät organisaatiot yksityisellä ja julkisella sektorilla.

 

 

 

 Ota yhteyttä

 
Liiketoiminnan johtaja
Antti Vettenranta
p. 040 562 5293
etunimi.sukunimi@laurea.fi